Pracownia Narracji Interaktywnych – konkurs

Pracownia Narracji Interaktywnych vnLab ogłasza konkurs na uczestnictwo w programie artystyczno-badawczym pracowni.

Do udziału zapraszamy twórców zainteresowanych tworzeniem autonomicznych, interaktywnych cyfrowych projektów fotograficznych lub filmowych o charakterze dokumentalnym lub artystycznym.

W celu wzięcia udziału w konkursie należy:

 1. Zapoznać się z REGULAMINEM konkursu
 2. Przygotować i wysłać na adres KONKURSY@szkolafilmowawlodzi.pl wymagane w regulaminie dokumenty:
  • curriculum vitae wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane do uczestnictwa w konkursie doświadczenie
  • portfolio dotychczasowych dokonań twórczych
  • dokumentacja projektu artystycznego lub dokumentalnego, który kandydat(ka) planuje rozwinąć w formie interaktywnej
 3. wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu na udział w programie artystyczno-badawczym Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab

§ I. Organizator i cel Konkursu

Organizatorem konkursu na udział w programie artystyczno-badawczym Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab na rok 2020 (zwanego dalej „Konkursem”) jest Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Laboratorium Narracji Wizualnych z siedzibą przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi, 90-323 (zwana dalej „Organizatorem”). Celem Konkursu jest wybranie pięciu najlepszych projektów fotograficznych lub filmowych o charakterze dokumentalnym/artystycznym – także takich, które wykorzystują inne media – do uczestnictwa w programie artystyczno-badawczym Pracowni Narracji Interaktywnych przy Laboratorium.

§ II. Udział w Programie Pracowni Narracji Interaktywnych

Pracownia Narracji Interaktywnych poświęcona jest badaniu i rozwojowi form narracji, powstających w wyniku wykorzystania cyfrowych technologii interaktywnych w filmie dokumentalnym oraz formach pokrewnych, takich jak reportaż, fotografia dokumentalna czy esej filmowy. Działalność pracowni polega na wspieraniu powstawania wybranych narracyjnych form interaktywnych. W pracowni rozwijanych będzie rocznie 5 projektów interaktywnych, na pierwszym etapie działań, od stycznia do czerwca, do etapu prototypów. Każdy z utworów będzie powstawał w procesie zarówno twórczym, jak i badawczym: dążeniem uczestników pracowni będzie odnalezienie odpowiedniej struktury narracyjnej dla opowiadanej przez siebie historii. Istotnym elementem programu są obowiązkowe dla uczestników trzydniowe warsztaty odbywające się co najmniej czterokrotnie trakcie pierwszego etapu realizacji, w ramach których uczestnicy programu pracowni – ze wsparciem zaproszonych przez pracownię specjalistów oraz z pomocą konsultanta technologicznego – mają za zadanie rozwijać swoje pomysły i wspierać swoją wiedzą i umiejętnościami rozwój pozostałych projektów. Poza warsztatami odbywać się będą regularne konsultacje projektów już obrębie Pracowni, a także warsztaty z narzędzi pomocnych w przygotowywaniu prototypów. Spośród 5 projektów rozwijanych w pierwszej połowie roku 2 zostaną wybrane przez Radę Laboratorium do wdrożenia i publikacji w formie finalnego utworu interaktywnego. Jeśli w trakcie pracy uda się zdobyć dodatkowe środki (uczestnikom albo pracowni), może zostać zrealizowana większa liczba utworów w finalnej formie. Kopie wszystkich prototypów pozostaną w archiwum Pracowni jako materiał przykładowy do dalszych badań i prezentacji.

§ III. Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. W Konkursie uczestniczyć mogą osoby fizyczne w tym także zespoły autorskie), które posiadają doświadczenie w zakresie tworzenia projektów dokumentalnych lub artystycznych opartych na mediach fotografii lub filmu, prezentowanych na wystawach indywidualnych lub zbiorowych w uznanych ośrodkach artystycznych lub podczas liczących się festiwali, albo, w przypadku filmów – które miały dystrybucję kinową, bądź były wyświetlane na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przekazanie Organizatorowi zgłoszenia zawierającego łącznie:
  1. wypełniony i wysłany formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ, a zawierający:
   • tytuł, krótki opis i godło projektu
   • imię i nazwisko lub nazwa kandydata do Konkursu,
   • adres zamieszkania lub siedziby kandydata do Konkursu,
   • numer telefonu i adres email,
   • deklarację: „Wyrażam zgodę na udział w konkursie na uczestnictwo w programie Pracowni Narracji Interaktywnych na rok 2020 vnLabu i akceptuję jego regulamin”,
  2. curriculum vitae wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
  3. portfolio dotychczasowych dokonań twórczych, potwierdzające doświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Portfolio może zawierać linki do utworów filmowych i innych treści multimedialnych.
  4. dokumentację projektu artystycznego lub dokumentalnego wraz z tekstem programowym, który kandydat planuje rozwinąć w formie interaktywnej (zwanego dalej „Projektem”). Dokumentacja może zawierać linki do materiałów filmowych lub multimedialnych. Projekt powinien być rozpoczęty z zabezpieczonym finansowaniem i konkretnym planem jego finalizacji, lub być już na ukończeniu, co także należy opisać i udokumentować. Pracownia nie dysponuje środkami na rozwój samego projektu, a jedynie na rozwój jego formy interaktywnej. Należy przy tym wziąć pod uwagę, że w trakcie pracy nad prototypem może okazać się konieczne wykonanie dodatkowych zdjęć czy ujęć na potrzeby formy interaktywnej projektu. Dokumentacja powinna zawierać uzasadnienie – w dowolnej formie, zawierające wstępną koncepcję artystyczną – dlaczego kandydat chciałby zrealizować swój projekt w formie interaktywnej. Jeśli uzasadnienie nie jest pisemne, dokumentacja może zawierać link do odpowiednich materiałów.
  5. Informację o finansowaniu projektu. Jeśli kandydat(ka) zabezpieczył(a) także środki na produkcję formy cyfrowej czy interaktywnej, możliwe jest realizowanie projektu przez Laboratorium jako koprodukcji, regulowanej osobną umową.

   Wszystkie wymienione wyżej dokumenty, przygotowane w formacie PDF, i opisane [godło projektu]-[„doswiadczenie” lub „portfolio” lub „projekt”]-2019.pdf, należy kierować na adres KONKURSY@szkolafilmowawlodzi.pl, umieszczając w tytule mejla godło projektu.
 3. Projekt powinien spełniać łącznie następujące wymagania:
  1. stanowi wyłączną twórczość osoby (lub zespołu) dokonującej zgłoszenia oraz jej wyłączą własność, także w zakresie przysługujących twórcy praw autorskich lub w momencie złożenia projektu pozyskane są już niezbędne prawa umożliwiające realizację doświadczenia. W drugim z przypadków niezbędne jest załączenie dokumentów potwierdzających nabycie praw
  2. nie był wcześniej wykorzystany w całości lub w fragmentach w innym projekcie interaktywnym lub multimedialnym
 4. Termin przesyłania zgłoszeń upływa z dniem 31 października 2019 roku. Po otrzymaniu kompletnego zgłoszenia Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia do Konkursu na adres mejlowy podany w formularzu.
 5. Warunkiem uznania zgłoszenia za skutecznie przesłane jest możliwość prawidłowego odczytania nadesłanych plików.
 6. Każdy kandydat do Konkursu może złożyć tylko jedno zgłoszenie do Konkursu. W ramach zgłoszenia mogą być załączone maksymalnie dwa Projekty.
 7. Dokonanie nieprawidłowego zgłoszenia może spowodować wykluczenie z Konkursu zawartej w nim Koncepcji.
 8. Dokonanie zgłoszenia jest dobrowolne i oznacza w szczególności:
  1. przyjęcie i zaakceptowanie w pełni postanowień niniejszego regulaminu,
  2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej się w celach związanych z przeprowadzeniem, dokumentacją i promocją Konkursu. Klauzule dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowią załącznik nr … do niniejszego regulaminu.
  3. nieodpłatne udzielenie Organizatorowi niewyłącznego oraz nieograniczonego czasowo i terytorialnie prawa do korzystania i rozporządzania nadesłanych dokumentacji Projektów na wszystkich polach eksploatacji, co w szczególności obejmuje wytwarzanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku egzemplarzy utrwalenia, wprowadzanie do obrotu, publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym  udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznej (w tym w szczególności Internetu). Organizator uzyskuje wymienione prawa z chwilą otrzymania dokumentacji Projektów. Prawa te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach dokumentacyjnych, a także do promocji i reklamy Konkursu, a także w informacjach o Konkursie oraz relacjonowaniu jego przebiegu.

§ IV. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. Jury ocenia zgłoszone przez uczestników Konkursu Projekty biorąc pod uwagę w szczególności:
  1. walor artystyczny lub dokumentalny Projektu,
  2. potencjał artystyczny lub dokumentalny Projektu w formie interaktywnej,
  3. uzasadnienie twórcy, dlaczego chciałby zrealizować Projekt w formie interaktywnej (świadomość medium),
  4. dotychczasowe osiągnięcia twórcy.
  5. Zgodność projektu z celami artystyczno-badawczymi Pracowni Narracji Interaktywnych, w szczególności wkład w rozwój autonomicznych narracji interaktywnych.
 3. Jury wybiera 5 Projektów, które wezmą udział w programie artystyczno-badawczym Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab na rok 2020.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora do dnia 10.11.2019 r. Organizator powiadomi laureatów o wynikach Konkursu drogą mailową, na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym

§ V. Wyjaśnienia co do wymagań regulaminowych

 1. W trakcie trwania Konkursu osoby i podmioty w tym zespoły autorskie, które mają zamiar wziąć w nim udział lub też dokonały skutecznego zgłoszenia do Konkursu, mogą zwracać się do Organizatora z pytaniami związanymi z wymaganiami dotyczącymi Projektu, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Pytania, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny być kierowane drogą mailową na adres: KONKURSY@szkolafilmowawlodzi.pl oraz zawierać wskazanie imienia i nazwiska osoby pytającej.
 3. Pytania związane z wymaganiami dotyczącymi Projektu powinny być przesłane najpóźniej do dnia 9 października 2019 r. Na pytania te Organizator udzieli odpowiedzi najpóźniej do dnia 20 października 2019 r.
 4. Odpowiedzi Organizatora, o których mowa w ust. 3 powyżej, zostaną udzielone poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej Konkursu.
 5. Opublikowane odpowiedzi, o których mowa w ust. 4 powyżej, będą traktowane na równi z postanowieniami niniejszego regulaminu, jeśli chodzi wymagania dotyczące Projektu.
 6. Pytania przesłane po upływie przewidzianego dla nich w ust. 3 powyżej terminu zostaną pozostawione bez odpowiedzi.

§ VI. Jury

 1. Członków Jury powołuje i odwołuje Rada Artystyczna Organizatora.
 2. Jury będzie oceniało Projekty kierując się ich walorami artystycznymi i oryginalnością oraz innymi wymaganiami zawartymi w niniejszym regulaminie, a także odpowiedziami udzielonymi przez Organizatora, o których mowa w § IV ust. 4 regulaminu.
 3. Decyzje Jury zapadają zwykłą większością głosów przy obecności większości członków Jury.
 4. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.

§ VII. Prawa autorskie

 1. Laureatem jest uczestnik Konkursu, który na podstawie decyzji Jury został włączony do programu artystyczno-badawczego Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab na rok 2020. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Koncepcji Laureata, przez „Koncepcję”, o której mowa w niniejszym paragrafie należy rozumieć Koncepcję Laureata.
 2. Wszystkie prawa do Projektu pozostają przy Laureacie.
 3. Laureat udziela Organizatorowi niewyłączne oraz nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo do korzystania z prototypu utworu interaktywnego, rozwijanego w ramach programu artystyczno-badawczego Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab  oraz rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji, co w szczególności obejmuje wytwarzanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku egzemplarzy utrwalenia, wprowadzanie do obrotu, publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznej (w tym w szczególności Internetu). Organizator uzyskuje wymienione prawa z chwilą rozpoczęcia pracy nad prototypem. Prawa te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach dokumentacyjnych, a także do promocji i reklamy działań Pracowni Narracji Interaktywnych, a także w informacjach o działalności vnLabu.
 4. W przypadku jakiegokolwiek użycia prototypu utworu interaktywnego, rozwijanego w ramach programu artystyczno-badawczego Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab, a w szczególności w przypadku  realizacji jego finalnej wersji poza vnLabem, na Laureacie spoczywa obowiązek każdorazowego informowania o genezie utworu, m. in.  przez zamieszczenie w informacji towarzyszącej upublicznieniu prototypu lub kolofonie finalnego utworu zdanie „Utwór powstał w ramach programu artystyczno-badawczego Pracowni Narracji Interaktywnych Laboratorium Narracji Wizualnych przy PWSFTviT w Łodzi”, z użyciem logotypów Laboratorium oraz Organizatora .
 5. Jeśli  prototyp Laureata zostanie wybrany do realizacji w ramach programu pracowni, na Organizatora przechodzi własność finalnego utworu interaktywnego. Ustanowienie i przeniesienie wszelkich praw do finalnego utworu interaktywnego realizowanego w Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab nastąpi na mocy osobnej umowy  podpisanej z Laureatem  mocą której Organizator nabywa wszelkie autorskie prawa majątkowe do finalnego utworu interaktywnego, obejmujące wszystkie pola eksploatacji znane w tej chwili, a w szczególności:
  1. wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy (w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, uploading, downloading), digitalizację,
  2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,
  3. publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie (bezprzewodowe lub przewodowe, przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity) i reemitowanie, w dowolnym systemie, technice lub formacie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, udostępnianie jako wideo na zamówienie (video-on-demand), webcasting, simulcasting, oraz udostępnianie z wykorzystaniem technologii strumieniowej (streaming), technologii wysokiej rozdzielczości (HD), technologii trójwymiarowej (3D) i technologii VR, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
  4. użycie w utworze multimedialnym,
  5. wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznej (w tym w szczególności Internetu, sieci multimedialnych i IPTV), jak również udostępnianie możliwości zwielokrotniania za pośrednictwem sieci informatycznej.
 6. Laureat przenosi na Organizatora wyłączne oraz nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do finalnego utworu interaktywnego realizowanego w Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab, na polach eksploatacji wymienionych w pkt 5 , w szczególności do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z ich opracowania. Laureat zobowiązuje się również, że nie będzie podejmował działań ograniczających to prawo w przyszłości.
 7. Laureat  upoważnia Organizatora do wykonywania jego autorskich praw osobistych do finalnego utworu interaktywnego realizowanego w Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab, oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający Organizatora w wykonywaniu jego praw do rzeczonych utworów. Zdanie wcześniejsze dotyczy w szczególności decydowania o udostępnieniu tych utworów odbiorcom (publiczności).
 8. Organizator  zobowiązuje się udostępnić finalny utwór publiczności w otwartym dostępie, w ramach cyfrowej serii wydawniczej vnLab przy Wydawnictwie Biblioteki i Ośrodka Informacji Filmowej PWSFTviT w Łodzi.

§ VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach niezastrzeżonych do decyzji Jury, decyzje podejmuje Organizator. Organizator rozstrzyga wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin sporządzono w wersji polskiej i angielskiej. W razie wątpliwości interpretacyjnych decydujące znaczenie ma wersja polska.
 3. Sądem właściwym w przypadku ewentualnych sporów jest sąd powszechny właściwy według siedziby Organizatora.