Nabór projektów do Pracowni Narracji Interaktywnych i UX w Laboratorium Narracji Wizualnych

Zapraszamy do udziału twórców, twórczynie i zespoły autorskie zainteresowane tworzeniem dokumentalnych i artystycznych narracji interaktywnych.

Dla kogo:

Konkurs skierowany jest do filmowców, fotografów, dziennikarzy, projektantów, kuratorów, artystów wizualnych, osób zajmujących się tworzeniem wystaw i instalacji artystycznych, projektów dokumentalnych i artystycznych opartych na mediach wizualnych i / lub dźwiękowych.

Jakie projekty:

Przyjmujemy narracyjne i artystyczne formy interaktywne, w szczególności dokumentalne, będące dopiero w fazie koncepcyjnej, jak i projekty zrealizowane dotychczas w innej formie, wymagające adaptacji do wersji interaktywnej.

W celu wzięcia udziału w konkursie należy:

 1. Zapoznać się z REGULAMINEM konkursu
 2. Etap I: Wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 3. Etap II: Przygotować i wysłać na adres KONKURSY@vnlab.org wymagane w regulaminie dokumenty:
  1. curriculum vitae wraz z informacjami potwierdzającymi doświadczenie niezbędne do realizacji projektu konkursowego
  2. portfolio dotychczasowych dokonań twórczych
  3. dokumentacja projektu konkursowego, który kandydat/ka planuje rozwinąć w ramach programu

Zapraszamy!

REGULAMIN

Konkurs na udział w programie artystyczno-badawczym Pracowni Narracji Interaktywnych i UX vnLab

§ I. Organizator i cel Konkursu

 1. Organizatorem konkursu na udział w programie artystyczno-badawczym Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab na rok 2020 (zwanego dalej „Konkursem”) jest Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Laboratorium Narracji Wizualnych vnLab z siedzibą przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi, 90-323 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Celem Konkursu jest wybranie pięciu projektów interaktywnych o charakterze dokumentalnym lub artystycznym do uczestnictwa w programie artystyczno-badawczym Pracowni Narracji Interaktywnych przy Laboratorium. Wyboru dokonuje Rada Artystyczna Laboratorium Narracji Wizualnych vnLab.
 3. W 2021 roku w pracowni 5 projektów z naboru konkursowego zostanie doprowadzonych do etapu prototypu (do końca czerwca), z których 2 zostaną wybrane do realizacji finalnego projektu (od lipca do grudnia).

§ II. Udział w Programie Pracowni Narracji Interaktywnych

 1. Pracownia Narracji Interaktywnych poświęcona jest badaniu i rozwojowi form narracji, powstających w wyniku wykorzystania cyfrowych technologii interaktywnych w filmie dokumentalnym oraz formach pokrewnych, takich jak reportaż, fotografia dokumentalna czy esej filmowy.
 2. Działalność pracowni polega na wspieraniu powstawania wybranych narracyjnych form interaktywnych. Każdy z utworów powstaje w pracowni w procesie zarówno twórczym, jak i badawczym: dążeniem uczestników pracowni jest odnalezienie odpowiedniej struktury narracyjnej dla opowiadanej przez siebie historii.
 3. Istotnym elementem programu są obowiązkowe dla uczestników warsztaty i konsultacje indywidualne odbywające się co najmniej czterokrotnie trakcie pierwszego etapu (maj czerwiec 2021), w ramach których uczestnicy programu pracowni – ze wsparciem zaproszonych przez pracownię specjalistów rozwijają swoje pomysły. Rozwój projektów odbywa się w procesie pracy grupowej. Poprzez udział we wspólnych sesjach uczestnicy swoją wiedzą i umiejętnościami, a także własną perspektywą wspierają także rozwój pozostałych projektów. W Warunkach pandemii warsztaty prowadzone są zdalnie lub hybrydowo.
 4. Proces pracy nad projektem składa się z dwóch etapów:
  1. Etap I (maj – czerwiec): doprecyzowanie koncepcji, zarys narracji, projekt interakcji, realizacja prototypu papierowego i / lub cyfrowego,
  2. Etap II (lipiec – grudzień): realizacji finalnego utworu (projektowanie UI i UX, prace scenariuszowe, programowanie, publikacja)

§ III. Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. W Konkursie uczestniczyć może dowolna osoba lub zespół autorski, posiadający doświadczenie w zakresie tworzenia narracyjnych projektów artystycznych i dokumentalnych (w tym dziennikarskich) z dziedziny: filmu, fotografii, projektowania graficznego lub UX, sztuk wizualnych, wystaw i instalacji artystycznych, reportażu, projektów dokumentalnych i artystycznych opartych na mediach wizualnych i / lub dźwiękowych, prezentowanych na festiwalach międzynarodowych, wystawach indywidualnych lub zbiorowych w uznanych ośrodkach artystycznych lub mogących się wykazać porównywalnym dorobkiem lub doświadczeniem w inny sposób.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przekazanie Organizatorowi zgłoszenia zawierającego łącznie:
  1. wypełniony i wysłany formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ, a zawierający:
   1. tytuł, krótki opis projektu,
   2. imię i nazwisko lub nazwa kandydata do Konkursu,
   3. adres zamieszkania lub siedziby kandydata do Konkursu,
   4. numer telefonu i adres email,
   5. deklarację: „Wyrażam zgodę na udział w konkursie na uczestnictwo w programie Pracowni Narracji Interaktywnych na rok 2021 vnLabu i akceptuję jego regulamin”,
   6. klauzulę RODO
  2. tekst programowy projektu, który ma być rozwijany w ramach programu pracowni (do 4000 znaków ze spacjami);
  3. koncepcję artystyczną projektu wraz z uzasadnieniem, dlaczego projekt miałby być realizowany w formie interaktywnej (do 4000 znaków ze spacjami). Koncepcja artystyczna może zawierać przykładowe materiały wizualne (np. kadry, fotografie, fragmenty filmowe w formie linków, rysunki)
  4. moodboard projektu;
  5. portfolio i/lub CV dotychczasowych dokonań twórczych autorów/ek lub członków/iń zespołu autorskiego, potwierdzające doświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Portfolio może zawierać linki do utworów filmowych i innych treści multimedialnych.
  6. informacje o finansowaniu projektu: na jakim etapie realizacji jest projekt, jakim budżetem dysponuje kandydat(ka) na dalszy rozwój projektu.

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty, przygotowane w formacie PDF, i opisane [tytuł projektu]-[„doswiadczenie” lub „portfolio” lub „projekt”]-2021.pdf, należy kierować na adres KONKURSY@vnlab.org, umieszczając w tytule mejla tytuł projektu.

 1. Projekt powinien spełniać łącznie następujące wymagania:
  1. stanowi wyłączną twórczość osoby (lub zespołu) dokonującej zgłoszenia oraz jej wyłączną własność, także w zakresie przysługujących twórcy praw autorskich;
  2. jeśli projekt jest adaptacją utworu (np. literackiego lub muzycznego), aplikujący musi wykazać pozyskanie praw umożliwiających realizację Projektu.
 2. Kandydaci i kandydatki muszą znać język angielski w stopniu pozwalającym im na komunikację z zagranicznymi ekspertami, prowadzącymi część warsztatów oraz na przygotowanie dla nich pakietu informacyjnego o projekcie.
 3. Projekty zgłaszane do konkursu nie muszą mieć finansowania na etapie aplikowania. Organizator dysponuje budżetem produkcyjnym dla projektów zakwalifikowanych do II etapu konkursu (realizacja finalnego utworu), jednak dodatkowe fundusze pozyskane przez kandydatów/tki pozwolą na większe możliwości realizacyjne.
 4. Termin przesyłania zgłoszeń upływa z dniem 18 kwietnia 2021 roku. Po otrzymaniu kompletnego zgłoszenia Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia do Konkursu na adres mailowy podany w formularzu.
 5. Warunkiem uznania zgłoszenia za skutecznie przesłane jest możliwość prawidłowego odczytania nadesłanych plików.
 6. Dokonanie nieprawidłowego zgłoszenia może spowodować wykluczenie z Konkursu.
 7. Dokonanie zgłoszenia jest dobrowolne i oznacza w szczególności:
  1. przyjęcie i zaakceptowanie w pełni postanowień niniejszego regulaminu,
  2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych osób należących do zespołu realizacyjnego w celach związanych z przeprowadzeniem, dokumentacją i promocją Konkursu. Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi element formularza zgłoszeniowego niniejszego regulaminu.
  3. nieodpłatne udzielenie Organizatorowi niewyłącznego oraz nieograniczonego czasowo i terytorialnie prawa do korzystania i rozporządzania nadesłanych dokumentacji Projektów na wszystkich polach eksploatacji, co w szczególności obejmuje wytwarzanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku egzemplarzy utrwalenia, wprowadzanie do obrotu, publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznej (w tym w szczególności Internetu).
 8. Organizator uzyskuje wymienione prawa z chwilą otrzymania dokumentacji Projektów. Prawa te mogą być wykorzystywane w celach dokumentacyjnych, a także do promocji i reklamy Konkursu, w informacjach o Konkursie oraz relacjonowaniu jego przebiegu.

§ IV. Jury

 1. Jury składa się z Członków Rady Artystycznej Organizatora i Kierowników Pracowni i projektów vnLab.
 2. Członkowie Jury lub inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem konkursu lub mogące wpłynąć na wynik konkursu podlegają wyłączeniu, jeżeli po ich stronie występuje konflikt interesów. Konflikt interesów występuje wówczas, gdy osoby wymienione w ust. 1:
  1. Zgłosiły uczestnictwo w konkursie;
  2. Pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostają we wspólnym pożyciu z uczestnikiem konkursu, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych uczestnika konkursu;
  3. W okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania konkursowego pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z uczestnikiem konkursu, otrzymywały od uczestnika konkursu wynagrodzenie z innego tytułu lub były członkami organów zarządzających organów nadzorczych uczestników konkursu;
  4. Pozostają z uczestnikiem konkursu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego konkursu.
 3. Decyzje Jury zapadają zwykłą większością głosów przy obecności większości członków Jury.
 4. Przebieg obrad Jury zostanie udokumentowany protokołem posiedzenia Jury. Do protokołu załączone zostaną prace zgłoszone do konkursu. Prace Konkursowe będą niejawne o ile zgłaszający nie wskaże w aplikacji inaczej.

§ IV. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Konkurs jest dwuetapowy.
 2. Jury będzie oceniało Projekty kierując się ich walorami artystycznymi i oryginalnością oraz innymi wymaganiami zawartymi w niniejszym regulaminie, a także odpowiedziami udzielonymi przez Organizatora, o których mowa w § IV ust. 4 regulaminu. Jury będzie brało pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
  1. walory artystyczne lub dokumentalne Projektu,
  2. potencjał artystyczny lub dokumentalny Projektu w formie interaktywnej,
  3. oryginalność Projektu w kontekście istniejących form doświadczeń wirtualnej rzeczywistości,
  4. uzasadnienie twórców, dlaczego zamierzają zrealizować Projekt w formie interaktywnej (świadomość medium),
  5. dotychczasowe osiągnięcia twórców,
  6. zgodność projektu z celami artystyczno-badawczymi Pracowni Narracji Interaktywnych,
  7. wkład w rozwój autonomicznych narracji interaktywnych.
 3. Jury wybiera 5 projektów, które wezmą udział w programie artystyczno-badawczym Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab w okresie maj – czerwiec 2021.
 4. Laureatem I Etapu jest uczestnik Konkursu, który na podstawie decyzji Jury został włączony do programu artystyczno-badawczego Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab na rok 2021.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora do dnia 25.04.2021 r. Organizator powiadomi laureatów o wynikach Konkursu drogą mailową, na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 6. Laureaci I etapu uczestniczą w warsztatach rozwoju projektu Pracowni Narracji Interaktywnych, otrzymują również wsparcie merytoryczne i koncepcyjne Pracowni.
 7. Laureatem II Etapu jest zespół autorski lub autor/ka zakwalifikowany/a do realizacji finalnego utworu.
 8. Laureatom II etapu przyznany zostaje budżet produkcyjny po opracowaniu kosztorysu projektu wspólnie z kierownictwem pracowni.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu wskazując uzasadnienie decyzji.

§ V. Wyjaśnienia co do wymagań regulaminowych

 1. W trakcie trwania Konkursu podmioty, które mają zamiar wziąć w nim udział lub też dokonały skutecznego zgłoszenia do Konkursu, mogą zwracać się do Organizatora z pytaniami związanymi z wymaganiami dotyczącymi Projektu, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Pytania, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny być kierowane drogą mailową na adres: KONKURSY@vnlab.org oraz zawierać wskazanie imienia i nazwiska osoby pytającej.
 3. Pytania związane z wymaganiami dotyczącymi Projektu powinny być przesłane najpóźniej do dnia 02.04.2021 r. Na pytania te Organizator udzieli drogą mailową odpowiedzi najpóźniej do dnia 07.04.2021 r.
 4. Odpowiedzi Organizatora, o których mowa w ust. 3 powyżej, zostaną udzielone poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej Konkursu.
 5. Opublikowane odpowiedzi, o których mowa w ust. 4 powyżej, będą traktowane na równi z postanowieniami niniejszego regulaminu, jeśli chodzi wymagania dotyczące Projektu.
 6. Pytania przesłane po upływie przewidzianego dla nich w ust. 3 powyżej terminu zostaną pozostawione bez odpowiedzi

§ VI. Prawa autorskie

 1. Laureatem jest uczestnik Konkursu, który na podstawie decyzji Jury został włączony do programu artystyczno-badawczego Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab na rok 2021.
 2. Laureat udziela Organizatorowi niewyłączne oraz nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo do korzystania z prototypu utworu interaktywnego, rozwijanego w ramach I etapu programu artystyczno-badawczego Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab oraz rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji, co w szczególności obejmuje:
  1. wytwarzanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku egzemplarzy utrwalenia,
  2. wprowadzanie do obrotu,
  3. publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
  4. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznej (w tym w szczególności Internetu).
 3. Organizator uzyskuje wymienione prawa z chwilą rozpoczęcia pracy nad prototypem. Prawa te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach dokumentacyjnych, a także do promocji i reklamy działań Pracowni Narracji Interaktywnych, a także w informacjach o działalności vnLabu.
 4. W przypadku jakiegokolwiek użycia prototypu utworu interaktywnego, rozwijanego w ramach programu artystyczno-badawczego Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab, a w szczególności w przypadku realizacji jego finalnej wersji poza vnLabem, na Laureacie spoczywa obowiązek każdorazowego informowania o genezie utworu. Dokładna forma tej informacji zostanie określona w umowie zawartej pomiędzy Organizatorem a Laureatem.
 5. W przypadku realizacji finalnego utworu w ramach II etapu programu pracowni na Organizatora przechodzi własność finalnego utworu interaktywnego. Ustanowienie i przeniesienie wszelkich praw do finalnego utworu interaktywnego realizowanego w Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab nastąpi na mocy osobnej umowy podpisanej z Laureatem, mocą której Organizator nabywa wszelkie autorskie prawa majątkowe do finalnego utworu interaktywnego, obejmujące wszystkie pola eksploatacji znane w tej chwili, a w szczególności: wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy (w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, uploading, downloading), digitalizację, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy, publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie (bezprzewodowe lub przewodowe, przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity) i reemitowanie, w dowolnym systemie, technice lub formacie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, udostępnianie jako wideo na zamówienie (video-on-demand), webcasting, simulcasting, oraz udostępnianie z wykorzystaniem technologii strumieniowej (streaming), technologii wysokiej rozdzielczości (HD), technologii trójwymiarowej (3D) i technologii VR, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych), użycie w utworze multimedialnym, wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznej (w tym w szczególności Internetu, sieci multimedialnych i IPTV), jak również udostępnianie możliwości zwielokrotniania za pośrednictwem sieci informatycznej.
 6. W przypadku realizacji finalnego utworu w ramach II etapu programu pracowni z wykorzystaniem dodatkowego finansowania pozyskanego przez Laureata możliwe jest zawarcie umowy koprodukcyjnej pomiędzy Organizatorem i Laureatem (lub podmiotem zapewniającym finansowanie).
 7. Laureat przenosi na Organizatora wyłączne oraz nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do finalnego utworu interaktywnego realizowanego w Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab, na polach eksploatacji wymienionych w pkt 5, w szczególności do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z ich opracowania. Laureat zobowiązuje się również, że nie będzie podejmował działań ograniczających to prawo w przyszłości.
 8. Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania jego autorskich praw osobistych do finalnego utworu interaktywnego realizowanego w Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab, oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający Organizatora w wykonywaniu jego praw do rzeczonych utworów. Zdanie wcześniejsze dotyczy w szczególności decydowania o udostępnieniu tych utworów odbiorcom (publiczności).
 9. Organizator ma prawo do udostepnienia finalnego utworu publiczności w otwartym dostępie, w ramach cyfrowej serii wydawniczej vnLab przy Wydawnictwie Biblioteki i Ośrodka Informacji Filmowej PWSFTviT w Łodzi.

§ VIII. RODO

 1. Uczestnictwo w Konkursie Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab PWSFTviT jest dobrowolne.
 2. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi z siedzibą przy ul. Targowej 61/63, w Łodzi (kod pocztowy: 90-323), tel.: 422755800.
 3. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PWSFTviT: iod@filmschool.lodz.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu: rejestracja uczestnika badania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, do końca trwałości projektu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

§ IX. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach niezastrzeżonych do decyzji Jury, decyzje podejmuje Organizator. Organizator rozstrzyga wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin sporządzono w wersji polskiej.
 3. Sądem właściwym w przypadku ewentualnych sporów jest sąd powszechny właściwy według siedziby Organizatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.
 5. Dokumentacja Konkursu będzie znajdowała się w archiwum Organizatora.