IO 1 – program nauczania

W projekcie założono wypracowanie czterech rezultatów pracy intelektualnej, które maja pozwolić na wprowadzenie treści kształcenia dotyczących technologii immerysyjnych do programów studiów prowadzonych przez uczelnie partnerskie.

W ramach założeń przyjęto, że program (IO1) obejmował będzie swoim zakresem analizę następujących zagadnień:

  1. profil absolwenta,
  2. matrycę efektów kształcenia wraz z opisem zakładanych efektów kształcenia dla programu kształcenia,
  3. program kształcenia wraz z kalkulacją liczby punktów ECTS,
  4. plan studiów.

Ponadto, przyjęto, że IO1 stanowić będzie bazę do dalszych prac nad rezultatami pracy intelektualnej, a jednocześnie musi być oparty o gruntowny przegląd i badania na temat oczekiwań rynku pracy, co do konkretnego profilu absolwenta, jego kompetencji i umiejętności niezbędnych do zarządzania doświadczeniem lub tworzenia i opracowania immersyjnych treści. Partnerzy uzgodnili także, że absolwent studiów swobodnie poruszałby się w nowym wymiarze kultury, kultury generatywnej, która odbiorców nie traktowałaby „jako widzów czy słuchaczy, lecz jako użytkowników. Za wzór traktowałaby laboratorium lub warsztat projektanta, a także takie modele działania jak proces eksperymentalny czy proces szybkiego prototypowania. Jej działalność opierałaby się na zasadach otwartości, sieciowości i niehierarchicznej współpracy uczestników – odwzorowując modele współpracy wypracowane online, w projektach wolnego oprogramowania i wolnej kultury.”
Te założenia zostały odzwierciedlone w przedstawionych program, z zastrzeżeniem ze zmiana formy przedstawiania efektów kształcenia nie ma już formy tabeli krzyżowej wiążącej dane przedmioty z efektami, a stawi bardziej ogólne zestawienie tabelaryczne (matrycę). Koordynacją grupy roboczej pracującej nad pierwszym rezultatem zajmowała się dr Katarzyna Kopeć – dyrektor ds. dydaktyki w Instytucie Kultury reprezentująca Lidera projektu.

Pełny program do wglądu można znaleźć TU.