Erasmus XR – nabór studentów na Szkołę Letnią na Malcie w lipcu 2022

W ramach projektu „Experience and immersive technologies – from creative practice to educational theory” ogłaszamy nabór na wyjazd na Maltę. Na zaplanowaną od 11 do 15 lipca 2022 Szkołę Letnią może wyjechać 5 studentów z każdej uczelni biorącej udział w projekcie,  zainteresowanych technologiami immersyjnymi XR (VR, AR, MR).

Zainteresowanych wyjazdem prosimy o przesłanie w formularzu odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie są Twoje motywacje dotyczące Szkoły Letniej z technologiami immersyjnymi?
2. Czy realizowałaś/realizowałeś projekty z obszaru technologii immersyjnych, multimediów lub sztuki nowych mediów?
3. Czy masz plany na przyszłość związane z technologiami immersyjnymi lub technologiami pokrewnymi?

Uczestnikom zapewniamy kontakt z najnowszą technologią, specjalistami i naukowcami pracującymi nad kontentem immersyjnym, transport, zakwaterowanie i wyżywienie. W zamian oczekujemy motywacji i chęci do pracy oraz rozwoju naukowego.

Formularz – Rejestracja UJ -zgłoszenia do 15 listopada 2021

Formularz – Rejestracja PWSFTViT – zgłoszenia do 25 października 2021


Pracownia Eseju Filmowego Laboratorium Narracji Wizualnych vnLab Szkoły Filmowej w Łodzi ogłasza konkurs na uczestnictwo w programie artystyczno–badawczym w latach 2021-2022

Pracownia Eseju Filmowego vnLab ogłasza konkurs na uczestnictwo w programie artystyczno-badawczym Pracowni w latach 2021-2022.

Do udziału zapraszamy twórców zainteresowanych tworzeniem form eseistycznofilmowych.

W celu wzięcia udziału w konkursie należy:

 1. Zapoznać się z REGULAMINEM konkursu
 2. Etap I: Wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 3. Etap II: Przygotować i wysłać na adres konkursy@vnlab.org wymagane w regulaminie dokumenty:
  curriculum vitae wraz z informacjami potwierdzającymi doświadczenie niezbędne do realizacji projektu konkursowego
  b. portfolio dotychczasowych dokonań twórczych
  c. dokumentacja projektu konkursowego, który kandydat(ka) planuje rozwinąć w ramach programu

Regulamin konkursu na udział w programie artystyczno-badawczym Pracowni Eseju Filmowego vnLab

I. Organizator i cel Konkursu

 1. Organizatorem konkursu na udział w programie artystyczno-badawczym Pracowni Eseju Filmowego vnLab na lata 2021-2022 (zwanego dalej „Konkursem”) jest Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Laboratorium Narracji Wizualnych vnLab z siedzibą przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi, 90-323 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Celem Konkursu jest wybranie projektów form eseistycznofilmowych do uczestnictwa w programie artystyczno-badawczym Pracowni Eseju Filmowego przy Laboratorium. Wyboru dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez kierownictwo Laboratorium Narracji Wizualnych vnLab.
 3. W naborze wyłonionych zostanie od 4 do 6 projektów.Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie od sierpnia 2021 do września 2022 roku.

II. Udział w Programie Pracowni Eseju Filmowego

 1. Działalność Pracowni Eseju Filmowego ma charakter artystyczno-badawczy i polega między innymi na wspieraniu powstawania wybranych form eseistycznofilmowych oraz sukcesywnym badaniu procesu ich powstawania i odbioru.
 2. Laureaci Konkursu zobowiązani są do udziału w seminarium Pracowni Eseju Filmowego. Dodatkowo, grupa laureatów spotykać się będzie cyklicznie na zajęciach warsztatowych, w ramach których twórcy rozwijać będą swoje pomysły i wspierać swoją wiedzą i umiejętnościami rozwój pozostałych projektów. Zarówno seminarium, jak i warsztaty prowadzone będą zdalnie.
 3. Kopie wszystkich aplikacji konkursowych i zrealizowanych utworów pozostaną w archiwum Pracowni jako materiał przykładowy do dalszych badań i prezentacji. Fragmenty realizowanych utworów mogą zostać wykorzystane w publikacjach i utworach audiowizualnych dotyczących działań Pracowni.

III. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie uczestniczyć mogą twórcyposiadający udokumentowany dorobek filmowy lub inny dorobek artystyczny,ew. artystyczno-badawczy (w zakresie literatury, fotografii, teatru, sztuk wizualnych, instalacji artystycznych, architektury etc.).
 2. Producentem zwycięskich esejów będzie Organizator.
 3. Uczestnicy Konkursu składają zgłoszenia bez wskazania Producenta oraz Producenta Wykonawczego. Po rozstrzygnięciu Konkursu Pracownia Eseju Filmowego zaproponuje Producentów Wykonawczych zwycięskim projektom. Wybór Producentów Wykonawczych odbędzie się w porozumieniu z laureatami.
 4. Realizowane projekty mogą powstawać w koprodukcji lub korzystać z dodatkowego finansowania. Uczestnicy Konkursu mogą dołączyć do wniosku propozycje koprodukcyjne i/lub plany pozyskania dodatkowego finansowania. Wszelkie decyzje dotyczące koprodukcji i dodatkowego finansowania zapaść muszą jednak we współpracy z Producentem i Producentem Wykonawczym.
 5. W sytuacji, gdy projekt realizowany byłby w koprodukcji, Organizator pozostaje producentem wiodącym projektu bez względu na proporcje wkładu finansowego w realizację produkcji.
 6. Zgłoszenia na Konkurs należy składać w języku angielskim.
 7. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przekazanie Organizatorowi zgłoszenia zawierającego łącznie:
  • Wypełniony i wysłany formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ, a zawierający:
   • tytuł
   • imię i nazwisko zgłaszającego
   • numer telefonu, adres email, adres pocztowy
   • deklarację: „Wyrażam zgodę na udział w konkursie na uczestnictwo w programie Pracowni Eseju Filmowego na lata 2021-2022 vnLabu i akceptuję jego regulamin”,
   • klauzula RODO
  • jednostronicowy (1800 znaków) opis projektu
  • audiowizualny treatment projektu (3-5 minutową formę filmową prezentująca temat i/lub pytania badawcze, koncepcję formalną, próbkę materiałów etc.) Uwaga – użyte materiały nie muszą być materiałami docelowymi, na potrzeby treatmentu twórcy mogą korzystać z dowolnych materiałów znalezionych.
  • uzasadnienie wyboru formy eseistycznofilmowej (do 2500 znaków) odpowiadające na pytania: jak twórca / twórcy definiują praktykę eseistycznofilmową i dlaczego uznają, że podejście eseistycznofilmowe jest najbardziej odpowiednie ze względu na temat i cele projektu.
  • planowany skład zespołu realizacyjnego. Dopuszczalna jest sytuacja, w której reżyser realizuje film samodzielnie, powinien jednak wykazać wówczas doświadczenie w zakresie wszystkich deklarowanych funkcji. Dopuszczalna jest sytuacja, w której nie wszystkie funkcje w zespole zostają obsadzone na etapie zgłoszenia. W tym wypadku, po ogłoszeniu wyników Laboratorium oferuje pomoc w znalezieniu brakujących członków zespołu.
  • curriculum vitae członków zespołu realizacyjnego
  • opis dotychczasowych dokonań twórczych członków zespołu realizacyjnego, potwierdzające doświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej (do 1800 znaków na osobę). Opis może zawierać linki do utworów filmowych i innych treści multimedialnych.
  • wstępny budżet utworu szacowany na kwotę od 45 000 PLN do 70 000 PLN (~10 000 – 16 000 EUR). W przypadku gdy uczestnik planuje realizację utworu w koprodukcji lub pozyskanie zewnętrznego finansowania może zwiększyć budżet o dodatkowe środki. Uwaga – realizacja projektu nie może być jednak uzależniona od wejścia w koprodukcję lub pozyskania zewnętrznego finansowania. Przedkładany projekt musi być możliwy do realizacji w ramach środków konkursowych.
  • Harmonogram prac rozpisany na kolejne miesiące.
  • Produkcja musi zostać ukończona do września2022

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty, przygotowane w formacie PDF i opisane [tytuł projektu]-[„opis” lub „uzasadnienie” lub „budżet” etc.]-2021.pdf  wraz z linkami do serwisów streamingowych (Preferowane jest Vimeo. Odpowiedzialność za poprawne działanie odnośnika/hasła leży po stronie aplikującego). Zgłoszenie należy kierować na adres konkursy@vnlab.org, umieszczając w tytule maila tytuł projektu.

8.Projekt powinien spełniać łącznie następujące wymagania:

 • W rezultacie realizacji projektu musi powstać osobne, niepublikowane wcześniej dzieło w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych lub – w przypadku wykorzystywania istniejących materiałów – autorskie opracowanie, w którym dobór, układ lub zestawienie musi mieć twórczy charakter.
 • Jeśli projekt zakłada adaptację utworu (np. literackiego lub muzycznego), lub wykorzystywanie materiałów archiwalnych, aplikujący musi wykazać możliwość pozyskania praw umożliwiających realizację projektu lub wykazać ich wygaśnięcie lub inną podstawę prawną do ich użycia. Potwierdzenie może przybrać formę listu intencyjnego wystawionego przez właściciela praw, deklarującego gotowość udzielenia praw uczestnikowi Konkursu w przypadku realizacji projektu i spełnienia warunków finansowych. Termin przesyłania zgłoszeń upływa z dniem 11lipca 2021 roku. Po otrzymaniu kompletnego zgłoszenia Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia do Konkursu na adres mailowy podany w formularzu.

9. Warunkiem uznania zgłoszenia za skutecznie przesłane jest możliwość prawidłowego odczytania nadesłanych plików.
10. Każdy podmiot może złożyć tylko jedno zgłoszenie do Konkursu.
11. Dokonanie nieprawidłowego zgłoszenia może spowodować wykluczenie z Konkursu.
12. Dokonanie zgłoszenia jest dobrowolne i oznacza w szczególności:

 

 • przyjęcie i zaakceptowanie w pełni postanowień niniejszego regulaminu,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych osób należących do zespołu realizacyjnego w celach związanych z przeprowadzeniem, dokumentacją i promocją Konkursu. Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi element formularza zgłoszeniowego niniejszego regulaminu.
 • nieodpłatne udzielenie Organizatorowi niewyłącznego oraz nieograniczonego czasowo i terytorialnie prawa do korzystania i rozporządzania nadesłanych dokumentacji Projektów na wszystkich polach eksploatacji, co w szczególności obejmuje wytwarzanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku egzemplarzy utrwalenia, wprowadzanie do obrotu, publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznej (w tym w szczególności Internetu). Organizator uzyskuje wymienione prawa z chwilą otrzymania dokumentacji projektów. Prawa te mogą być wykorzystywane w celach dokumentacyjnych, a także do promocji i reklamy Konkursu, w informacjach o Konkursie oraz relacjonowaniu jego przebiegu.

IV. Komisja Konkursowa

 1. Członków Komisji Konkursowej powołują kierownicy vnLab.
 2. Członkowie Komisji Konkursowej lub inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem konkursu lub mogące wpłynąć na wynik konkursu podlegają wyłączeniu, jeżeli po ich stronie występuje konflikt interesów. Konflikt interesów występuje wówczas, gdy osoby wymienione w ust. 1:
  • Zgłosiły uczestnictwo w konkursie;
  • Pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostają we wspólnym pożyciu z uczestnikiem konkursu, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych uczestnika konkursu;
  • W okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania konkursowego pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z uczestnikiem konkursu, otrzymywały od uczestnika konkursu wynagrodzenie z innego tytułu lub były członkami organów zarządzających organów nadzorczych uczestników konkursu;
  • Pozostają z uczestnikiem konkursu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego konkursu.
  • Decyzje Komisji Konkursowej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności większości członków Komisji Konkursowej.
  • Decyzja Komisji Konkursowej będzie miała formę listy rankingowej. W przypadku, gdy któryś z wybranych projektów nie będzie mógł być realizowany, Organizatorzy zaproponują realizację kolejnemu projektowi z listy.

 

V. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Komisja Konkursowa będzie oceniała projekty kierując się ich walorami artystycznymi i oryginalnością oraz innymi wymaganiami zawartymi w niniejszym regulaminie. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
  • walory artystyczne projektu,
  • potencjał artystyczny projektu jako formy eseistycznofilmowej.
  • oryginalność projektu w kontekście istniejących form eseistycznofilmowych
  • uzasadnienie twórców, dlaczego zamierzają realizować projekt w formie eseju filmowego
  • dotychczasowe osiągnięcia twórców,
  • racjonalność budżetową projektu (możliwość realizacji pojektu przy zakładanym budżecie).
 2. Przebieg obrad Komisji Konkursowej zostanie udokumentowany protokołem posiedzenia Komisji Konkursowej. Do protokołu załączone zostaną prace zgłoszone do konkursu.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora 06.08.2021 r. Organizator powiadomi laureatów o wynikach Konkursu drogą mailową, na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym
 4. Laureatem jest podmiot uczestniczący w Konkursie, który na podstawie decyzji Komisji Konkursowej został włączony do programu artystyczno-badawczego Pracowni Eseju Filmowego vnLab na lata 2021-2022 w zakresie realizacji eseju filmowego.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu wskazując uzasadnienie decyzji.

VI. Finansowanie i rozliczanie

 1. Każdy z zespołów wybranych w ramach Konkursu będzie dysponował budżetem w wysokości od 45 000 PLN do 70 000 PLN (~10 000 – 16 000 EUR) przeznaczonym na realizację projektu oraz wsparciem merytorycznym i artystycznym Pracowni Eseju Filmowego.
 2. Organizator przekaże Producentowi Wykonawczemu pierwszą połowę kwoty do końca 2021 roku. Drugą połowę po przedłużeniu grantu w 2022 roku.
 3. Laureaci Konkursu zobowiązani są do nawiązania współpracy z Producentem Wykonawczym zaproponowanym przez Organizatora. Wybór Producenta Wykonawczego nastąpi w porozumieniu z laureatem.
 4. Producent Wykonawczy zawrze z Organizatorem umowę określającą szczegóły współpracy i rozliczenia.
 5. Producent Wykonawczy przejmuje organizację produkcji projektu wraz z zawarciem odpowiednich umów autorskich i o świadczeniu usług z podwykonawcami oraz pokryciem wszelkich kosztów, działając w ścisłej współpracy z Organizatorem, a w szczególności z kierownictwem vnLab oraz Pracowni Eseju Filmowego vnLAB i oddelegowanych przez nich osób.
 6. Środki finansowe zostaną przelane na konto Producenta Wykonawczego na podstawie poprawnie wystawionej faktury po zaakceptowaniu przez Organizatora materiałów będących rezultatem każdego z etapów produkcji i postprodukcji wskazanych przez Producenta Wykonawczego w harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy oraz dostarczeniu rozliczenia etapu zgodnie z umową podpisaną z Organizatorem, przy czym wśród materiałów będących rezultatem ostatniego etapu fazy produkcji musi znajdować się zamknięta wersja utworu.

VII. Prawa autorskie

 1. W momencie podpisania umowy z laureatem Konkursu wszystkie prawa do Projektu oraz do innych produktów, materiałów lub dokumentów powstałych w związku z jego realizacją bez względu na formę ich utrwalenia zostaną przeniesione na Organizatora, którym jest Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, która stanie się wówczas Producentem Wiodącym projektu i mocą której Organizator nabywa wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne wymienione w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz uzyskuje zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych, aby zagwarantowane było prawo Organizatora do korzystania z utworu w nieograniczonym czasie zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju. Prawa te obejmują w szczególności:
  • wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu i wszelkich materiałów z nim związanych (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek techniką, w tym: drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego, techniką analogową lub cyfrową; w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych lub innych nośnikach zapisów i pamięci, uploading, downloading;
  • wszelki obrót oryginałem lub egzemplarzami – wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie;
  • wszelkie rozpowszechnianie utworu, to jest:
   • wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym simulcasting lub webcasting); w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym; w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych; m.in.pay-per-view, video on demand (video na życzenie), near video on dem and, SOD, commercial video, public video, telefonia cyfrowa, sing-a-longs, samoloty, statki, hotele, personal video recorders, domowe serwery komputerowe, Digital video recorders (m.in. TIVo, Replay TV, itp.), oraz udostępnianie z wykorzystaniem technologii strumieniowej (streaming), technologii wysokiej rozdzielczości (HD), technologii trójwymiarowej (3D) i technologii VR, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
   • wszelkie publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w lit. a), b) c)i oraz c)ii.;
   • wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonanie, wystawianie,
  • wykorzystanie fragmentów w celach informacyjnych a także w celu promocji i reklamy utworu oraz koproducentów,
  • tłumaczenie lub inne opracowanie w celu dostosowania do wymagań odbiorców zagranicznych.
  • przystosowywanie i modyfikowanie,
  • wykorzystywanie dla celów szkoleniowych, korzystanie z dzieła we własnej działalności gospodarczej, w tym wykorzystywanie w marketingu i reklamie oraz umieszczanie w publikacjach wewnętrznych Organizatora.
 1. Laureat Konkursu zobowiązuje się do uzyskania tytułów prawnych w postaci umów przenoszących prawa autorskie lub umów licencyjnych, od osób upoważnionych z tytułu autorskich praw majątkowych dotyczących przedmiotu wykonania niniejszej umowy na każdym jej etapie w stosunku do wszelkich utworów składowych utworu finalnego. Zakres uprawnień nabytych przez laureata ma umożliwiać mu przekazanie finalnego utworu na rzecz Organizatora i ich wykorzystanie na polach eksploatacji określonych w pkt 3 powyżej. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do opracowań utworów.
 2. Laureat Konkursu przenosi na Organizatora wyłączne oraz nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do finalnego utworu eseistycznofilmowego realizowanego w Pracowni Eseju Filmowego, na polach eksploatacji wymienionych w pkt 3, w szczególności do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z ich opracowania. Laureat zobowiązuje się również, że nie będzie podejmował działań ograniczających to prawo w przyszłości.
 3. Laureat Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania jego autorskich praw osobistych do finalnego utworu eseistycznofilmowego realizowanego w Pracowni Eseju Filmowego vnLab, oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający Organizatora w wykonywaniu jego praw do rzeczonych utworów. Zdanie wcześniejsze dotyczy w szczególności decydowania o udostępnieniu tych utworów odbiorcom (publiczności). Organizator zobowiązuje się do konsultowania z Laureatem decyzji dotyczących premiery, dystrybucji i promocji utworu.
 4. W szczególności Organizator ma prawo do udostępnienia finalnego utworu publiczności w otwartym dostępie, w ramach cyfrowej serii wydawniczej vnLab przy Wydawnictwie Biblioteki i Ośrodka Informacji Filmowej PWSFTviT w Łodzi.

VIII. Wyjaśnienia, co do wymagań regulaminowych

 1. W trakcie trwania Konkursu podmioty, które mają zamiar wziąć w nim udział lub też dokonały skutecznego zgłoszenia do Konkursu, mogą zwracać się do Organizatora z pytaniami związanymi z wymaganiami dotyczącymi Projektu, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Pytania, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny być kierowane drogą mailową na adres: konkursy@vnlab.org oraz zawierać wskazanie imienia i nazwiska osoby pytającej.
 3. Pytania związane z wymaganiami dotyczącymi Projektu powinny być przesłane najpóźniej do dnia 29.06.2021 r. Na pytania te Organizator udzieli drogą mailową odpowiedzi najpóźniej do dnia 01.07.2021 r.
 4. Odpowiedzi Organizatora, o których mowa w ust. 3 powyżej, zostaną udzielone drogą mailową lub poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej Konkursu.
 5. Opublikowane odpowiedzi, o których mowa w ust. 4 powyżej, będą traktowane na równi z postanowieniami niniejszego regulaminu, jeśli chodzi wymagania dotyczące Projektu.
 6. Pytania przesłane po upływie przewidzianego dla nich w ust. 3 powyżej terminu zostaną pozostawione bez odpowiedzi.

IX. RODO

 1. Uczestnictwo w Konkursie Pracowni Eseju Filmowego vnLab PWSFTviT jest dobrowolne.
 2. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi z siedzibą przy ul. Targowej 61/63, w Łodzi (kod pocztowy: 90-323), tel.: 422755800.
 3. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PWSFTviT: iod@filmschool.lodz.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu: rejestracja uczestnika badania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, do końca trwałości projektu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach niezastrzeżonych do decyzji Komisji Konkursowej, decyzje podejmuje Organizator. Organizator rozstrzyga wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu.
 2. Sądem właściwym w przypadku ewentualnych sporów jest sąd powszechny właściwy według siedziby Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.
 4. Dokumentacja Konkursu będzie znajdowała się w archiwum Organizatora.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1.Czy twórcy, którzy będą rozwijać swój projekt w ramach badania, zachowują pełne prawa do swobodnego dysponowania gotowym dziełem eseistycznofilmowym jako autorzy?

Nie – producentem wiodącym każdego z utworów w ramach Labu jest Szkoła Filmowa i jako producent zachowuje prawa do dysponowania dziełem. Niemniej jednak szkoła i Lab są otwarte na szeroką współpracę w tym zakresie, a Producent Wykonawczywe współpracy z twórcami mają za zadanie przygotować strategię promocji i dystrybucji projektu, która to strategia będzie najistotniejszym dokumentem w planowaniu dystrybucji dzieła po jego ukończeniu.

2. Czy zgłoszone projekty mają mieć określony metraż? 

Dokładny czas trwania prac nie jest określony, ale zachęcamy do składania projektów filmów o metrażu co najmniej 30 minut (chyba, że krótszy czas trwania jest bardzo uzasadniony – np. praca jest animowana/renderowana w 3D lub jest instalacją przestrzenną).

3. Budżet, o którym mowa w III.pkt. 7, to innymi słowy zakładany kosztorys projektu przedkładany przez uczestnika na etapie wniosku? Jeśli tak, to jak bardzo ma on być szczegółowy?

Kosztorys jest dla Komisji Konkursowej materiałem informującym o strukturze projektu oraz o adekwatności przyjętych proporcji budżetu do merytoryki projektu. Budżet musi być na tyle szczegółowy, aby dało się z niego wyekstrahować te informacje.Ostateczny budżet i harmonogram powstaną we współpracy laureatów z Producentem Wykonawczym i zespołem Pracowni Eseju Filmowego.

4.Czy podana kwota dofinansowania jest brutto czy netto?

Podana kwota jest kwotą brutto.

5. Jeśli zgłaszający jest już uczestnikiem seminarium w Pracowni Eseju Filmowego, czy musi zgłosić ten sam projekt, który opisał w zgłoszeniu na seminarium? 

Nie, zgłaszający mogą zgłosić dowolny projekt, który uważają za odpowiedni dla konkursu, biorąc pod uwagę narzucone ograniczenia (praca musi być ukończona przed wrześniem 2022 i możliwa do zrealizowania w ramach budżetu 45-75000 PLN).

6. Kim są członkowie Jury Konkursu? 

Obecnie prowadzimy nabór do Jury Konkursu, ale naszym celem jest powołanie zróżnicowanej, międzynarodowej grupy osób związanych z branżą filmową oraz instytucjami potencjalnie zainteresowanymi produkcją i upowszechnianiem esejów filmowych. Poinformujemy zgłaszających, gdy tylko jury zostanie powołane.

Sprawozdanie ze spotkania inaugurującego rozpoczęcie projektu „Experience and immersive technologies – from creative practice to educational theory” realizowanego w ramach programu ERASMUS+

 

2 czerwca 2021 roku odbyło się spotkanie inaugurujące rozpoczęcie międzynarodowego projektu pt. „Experience and immersive technologies – from creative practice to educational theory”, którego realizacja potrwa do kwietnia 2023 roku.
Z uwagi na obowiązujące obostrzenia związane z pandemią SARS-CoV-2 wydarzenie odbyło się w przestrzeni wirtualnej. Projekt jest realizowany ze środków otrzymanych w ramach akcji 2 „Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji cyfrowej w sektorze Szkolnictwa Wyższego” w programie Erasmus+ i otrzymał dofinansowanie w wysokości 212 187 euro. W skład konsorcjum realizującego projekt weszły cztery ośrodki akademickie z Polski, Grecji i Malty, tj. Uniwersytet Jagielloński, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schilleraw Łodzi, Uniwersytet Narodowy im. Kapodistriasa w Atenach oraz Uniwersytet Maltański. Liderem projektu jest Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na czele międzynarodowego zespołu stoi dr Marta Materska-Samek, kierownik projektu. Celem projektu jest rozwój kadr naukowo-dydaktycznych instytucji uczestniczących w nim, oferty kształcenia dla artystów oraz menedżerów kultury i mediów w zakresie nowych technologii immersyjnych, tj. rozszerzonej rzeczywistości, rzeczywistości wirtualnej, rzeczywistości mieszanej oraz sposobów ich wykorzystania w celu angażowania odbiorców. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy, doktoranci i studenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, Uniwersytetu Narodowego im. Kapodistriasa w Atenach oraz Uniwersytetu Maltańskiego.

Ponadto przedsięwzięcie wzbudziło zainteresowanie również obecnych podczas spotkania przedstawicieli takich instytucji jak: CinematicVR, Alvernia Planet, Goyki 3 Art Inkubator z Sopotu, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Stowarzyszenia XR, Entertain Pictures oraz innych uczelni wyższych. Łącznie w spotkaniu wzięło udział ponad 60 osób. Spotkanie inaugurujące projekt zostało podzielone na dwie części. Pierwsza część miała charakter oficjalny i odbyła się na platformie MS Teams. Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Prodziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, prof. dr hab. Krzysztof Loska. Następnie głos zabrał Dyrektor Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Cezary Woźniak, prof. UJ. Po powitaniu gości przemówiła kierownik projektu, dr Marta Materska-Samek, która przybliżyła obecnym na spotkaniu ideę projektu pt. „Experience and immersive technologies – from creative practice to educational theory”. Dr Materska-Samek przedstawiła również sylwetki członków zespołu z ramienia Instytutu Kultury UJ oraz ich rolę w projekcie. Poza pracownikami do dołączenia do grup roboczych zostali zaproszeni także studenci instytucji partnerskich, którzy będą mogli wziąć udział w szkołach letnich organizowanych na Malcie, w Grecji i Polsce. Po wystąpieniu dr Marty Materskiej-Samek głos zabrali kolejno przedstawiciele jednostek partnerskich, którzy zaprezentowali swoje instytucje. Dr Adnan Hadzi (Hadziselimovic) oraz Fabrizio Cali opowiedzieli o projektach realizowanych przez Uniwersytet Maltański. W szczególności skupili się na muzeum w La Valletcie, w którym zwiedzający mogą poznać historię XVI-wiecznej Malty, wykorzystując rozszerzoną rzeczywistość (augmented reality). Dr Dimitris Charitos mówił o realizowanych przez zespół Uniwersytetu w Atenach projektach, w których wykorzystywana jest między innymi wirtualna rzeczywistość, jak np. interaktywne instalacje artystyczne w realizowanym od 2020 roku projekcie ATHsENSe. Dr hab. Krzysztof Pijarski wraz z dr. Filipem Gabrielem Pudło przybliżyli pokrótce historię Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi oraz opowiedzieli o powstałym Laboratorium Narracji Wizualnych (VNLab),w ramach którego działają następujące pracownie: Pracownia VR/AR, Pracownia S3D, Pracownia Percepcji i Badań Odbiorców, Pracownia Doświadczeń na Żywo, Pracownia Eseju Filmowego oraz Pracownia Narracji Interaktywnych, Cyfrowych Publikacji Naukowych i UX. Część oficjalną zakończyła prezentacja dr Katarzyny Kopeć z Instytutu Kultury UJ, podczas której mówiła o historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, jego potencjale, a w szczególności przybliżyła strukturę Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Instytutu Kultury.

Po przerwie uczestnicy ponownie powrócili na spotkanie na platformie MS Teams, skąd zainteresowani projektem mogli zalogować się do platformy Gather. Platforma Gather, podobnie jak MS Teams, pozwala na prowadzenie rozmów w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem kamerek internetowych, istnieje też możliwość korzystania z czatu. Ta część spotkania miała charakter nieformalny. Przez organizatorów spotkania została stworzona przestrzeń imitująca kawiarnię, którą podzielono na strefy-stoliki, a ich nazwy odpowiadały nazwom mających powstać w ramach projektu grup roboczych:
• CinematicVR,
• Immersive experience – poziom 1,
• Immersive experience – poziom 2,
• Zarządzanie produkcją (workflow),
• Finansowanie (zielona produkcja, modele biznesowe i polityki europejskie),
• Prawne, społeczne i polityczne aspekty produkcji mediów immersyjnych.
Każdy z zalogowanych mógł swobodnie poruszać się między stolikami i wziąć udział w prowadzonej dyskusji. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się stoliki, przy których rozmawiano na temat potencjału produkcji wykorzystującej rozszerzoną rzeczywistość oraz wirtualną rzeczywistość. Spotkanie inaugurujące projekt „Experience and immersive technologies – from creative practice to educational theory” miało na celu wzbudzenie zainteresowania i zaproszenie do wspólnej pracy nad realizacją zadań w ramach wyodrębnionych grup roboczych, poświęconych konkretnym zagadnieniom dotyczącym nowych technologii immersyjnych.


Wyniki konkursu Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab na rok 2021! 

2kwietnia 2021 jury vnLab w składzie: 

Andrzej Sapija, Krzysztof Pijarski, Magdalena Sobocińska, Paulina Borkiewicz, Katarzyna Boratyn 

rozstrzygnęło konkurs na uczestnictwo w programie artystyczno-badawczym Pracowni Narracji Interaktywnych i UX vnLabW ocenie wniosków uczestniczyli również Krzysztof Franek, Katarzyna Mąka-Malatyńska i Kuba Mikurda. Andrzej Sapija został zaproszony do udziału w pracach jury w zastępstwie Piotra Mikuckiego; głos profesora Sapiji okazał się nieoceniony w dyskusji nad wnioskami, za co składamy mu serdeczne podziękowania. 

Pracownia Narracji Interaktywnych 

 • Szkoła świat – zespół reprezentowany przez Ewę Jarosz 
 • Zarastanie – zespół DIGIART (Angelika Cebula, Jakub Ciosiński, Kinga Bożkiewicz, Sebastian Duran, Iga Filimowska, Adam Grygierzec, Mateusz Brzezicki, Jakub Gad) 
 • Krajobrazy środka – Marta Zgierska 
 • Cicer cum Caule – Anna Desponds 
 • Platforma internetowa do prezentacji online wystaw zagranicznych artystów i artystek mieszkających w Polsce – ZA*Grupa (Vera ZalutskayaYuriy BileyYulia Krivich), * zagraniczne artystki i artyści mieszkający w Polsce. 

 

Warto podkreślić, że w tym roku poziom zgłoszeń był niezwykle wysoki, co postawiło członkinie i członków jury przed nie lada wyzwaniem. Z tego powodu przyznano także wyróżnienia dla następujących dwóch projektów: 

  

 • Inhibitor – Wojciech Olchowski 
 • 51% – niemy głos większości – Karolina Śmigiel / UNI-SOLO Studio 

 

Zespół Pracowni Narracji Interaktywnych dołoży wszelkich starań, by wesprzeć rozwój tych projektów. 

Dziękujemy członkom Rady Artystycznej za uczestnictwo w obradach Jury. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursi cieszymy się na współpracę z zespołami przyjętymi do pracowni. 

Dziękujemy! 

Zespół Pracowni Narracji Interaktywnych i UX vnLab 

Wyniki konkursu Pracowni VR/AR Laboratorium Narracji Wizualnych vnLab Szkoły Filmowej w Łodzi na rok 2021

W dniu 12.04.2021 Jury vnLab w składzie,

Katarzyna Boratyn, Paulina Borkiewicz, Krzysztof Franek, Ryszard Lenczewski, Kuba Mikurda, Jacek Nagłowski, Krzysztof Pijarski, Magdalena Sobocińska, Wojciech Staroń,

rozstrzygnęło konkurs na uczestnictwo w programie artystyczno-badawczym Pracowni VR/AR vnLab PWSFTviT w Łodzi.

Do pierwszego etapu rozwoju projektów w ramach programu zostały zakwalifikowane następujące projekty:

1.

Tytuł: Darkness VR

Reżyser: Piotr Nierobisz

Firma produkcyjna: Munchingsquare LTD

2.

Tytuł: Multiverse

Reżyseria: Robert Mleczko

Firma produkcyjna: Fundacja Las Sztuki

3.

Tytuł: Jaskinia VR

Reżyser: Jowita Guja, Adam Żądło

Firma produkcyjna: Fundacja Instytut Aurea Libertas

4.

Tytuł: Simple Songs About Death

Reżyser: Marta Wieczorek, Maciej Czuchryta

Firma produkcyjna: SCProjects Sp. z o.o.

5.

Tytuł: Pilot 9/11 – VR experience

Reżyseria: Norman Leto

Firma produkcyjna: BBI Media Sp. z o.o.

6.

Tytuł: Control Negative

Reżyser: Monika Masłoń

Firma produkcyjna: Kijora Film Sp. z o.o.

 

Poziom tegorocznych zgłoszeń był niezwykle wysoki i jako jury stanęliśmy przed wieloma trudnymi wyborami. Dziękujemy członkom Rady Artystycznej za uczestnictwo w obradach Jury.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i cieszymy się na współpracę z zespołami przyjętymi do Pracowni VR/AR vnLab PWSFTviT w Łodzi.

Dziękujemy!

Zespół vnLab

Przedłużamy nabór projektów do Pracowni Narracji Interaktywnych i UX

Pracownia Narracji Interaktywnych, Publikacji Cyfrowych i UX w odpowiedzi na prośby potencjalnych wnioskodawców zdecydowała się na przedłużenie projektu o dodatkowy tydzień. Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 kwietnia 2021 r.

WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE I REGULAMIN NABORU

Zapraszamy!

 

 

Przedłużenie terminu publikacji wyników Konkursu Pracowni VR/AR

Szanowni Państwo,

w związku z przedłużeniem terminu naboru do Pracowni VR/AR, zmianie ulega również termin opublikowania wyników. Członkowie Rady Artystycznej zaprezentują swoje ostateczne decyzje w najbliższy poniedziałek 12.04.2021.

 

Pracownia VR/AR vnLab

Nabór projektów do Pracowni Narracji Interaktywnych i UX w Laboratorium Narracji Wizualnych

Zapraszamy do udziału twórców, twórczynie i zespoły autorskie zainteresowane tworzeniem dokumentalnych i artystycznych narracji interaktywnych.

Dla kogo:

Konkurs skierowany jest do filmowców, fotografów, dziennikarzy, projektantów, kuratorów, artystów wizualnych, osób zajmujących się tworzeniem wystaw i instalacji artystycznych, projektów dokumentalnych i artystycznych opartych na mediach wizualnych i / lub dźwiękowych.

Jakie projekty:

Przyjmujemy narracyjne i artystyczne formy interaktywne, w szczególności dokumentalne, będące dopiero w fazie koncepcyjnej, jak i projekty zrealizowane dotychczas w innej formie, wymagające adaptacji do wersji interaktywnej.

W celu wzięcia udziału w konkursie należy:

 1. Zapoznać się z REGULAMINEM konkursu
 2. Etap I: Wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 3. Etap II: Przygotować i wysłać na adres KONKURSY@vnlab.org wymagane w regulaminie dokumenty:
  1. curriculum vitae wraz z informacjami potwierdzającymi doświadczenie niezbędne do realizacji projektu konkursowego
  2. portfolio dotychczasowych dokonań twórczych
  3. dokumentacja projektu konkursowego, który kandydat/ka planuje rozwinąć w ramach programu

Zapraszamy!

REGULAMIN

Konkurs na udział w programie artystyczno-badawczym Pracowni Narracji Interaktywnych i UX vnLab

§ I. Organizator i cel Konkursu

 1. Organizatorem konkursu na udział w programie artystyczno-badawczym Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab na rok 2020 (zwanego dalej „Konkursem”) jest Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Laboratorium Narracji Wizualnych vnLab z siedzibą przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi, 90-323 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Celem Konkursu jest wybranie pięciu projektów interaktywnych o charakterze dokumentalnym lub artystycznym do uczestnictwa w programie artystyczno-badawczym Pracowni Narracji Interaktywnych przy Laboratorium. Wyboru dokonuje Rada Artystyczna Laboratorium Narracji Wizualnych vnLab.
 3. W 2021 roku w pracowni 5 projektów z naboru konkursowego zostanie doprowadzonych do etapu prototypu (do końca czerwca), z których 2 zostaną wybrane do realizacji finalnego projektu (od lipca do grudnia).

§ II. Udział w Programie Pracowni Narracji Interaktywnych

 1. Pracownia Narracji Interaktywnych poświęcona jest badaniu i rozwojowi form narracji, powstających w wyniku wykorzystania cyfrowych technologii interaktywnych w filmie dokumentalnym oraz formach pokrewnych, takich jak reportaż, fotografia dokumentalna czy esej filmowy.
 2. Działalność pracowni polega na wspieraniu powstawania wybranych narracyjnych form interaktywnych. Każdy z utworów powstaje w pracowni w procesie zarówno twórczym, jak i badawczym: dążeniem uczestników pracowni jest odnalezienie odpowiedniej struktury narracyjnej dla opowiadanej przez siebie historii.
 3. Istotnym elementem programu są obowiązkowe dla uczestników warsztaty i konsultacje indywidualne odbywające się co najmniej czterokrotnie trakcie pierwszego etapu (maj czerwiec 2021), w ramach których uczestnicy programu pracowni – ze wsparciem zaproszonych przez pracownię specjalistów rozwijają swoje pomysły. Rozwój projektów odbywa się w procesie pracy grupowej. Poprzez udział we wspólnych sesjach uczestnicy swoją wiedzą i umiejętnościami, a także własną perspektywą wspierają także rozwój pozostałych projektów. W Warunkach pandemii warsztaty prowadzone są zdalnie lub hybrydowo.
 4. Proces pracy nad projektem składa się z dwóch etapów:
  1. Etap I (maj – czerwiec): doprecyzowanie koncepcji, zarys narracji, projekt interakcji, realizacja prototypu papierowego i / lub cyfrowego,
  2. Etap II (lipiec – grudzień): realizacji finalnego utworu (projektowanie UI i UX, prace scenariuszowe, programowanie, publikacja)

§ III. Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. W Konkursie uczestniczyć może dowolna osoba lub zespół autorski, posiadający doświadczenie w zakresie tworzenia narracyjnych projektów artystycznych i dokumentalnych (w tym dziennikarskich) z dziedziny: filmu, fotografii, projektowania graficznego lub UX, sztuk wizualnych, wystaw i instalacji artystycznych, reportażu, projektów dokumentalnych i artystycznych opartych na mediach wizualnych i / lub dźwiękowych, prezentowanych na festiwalach międzynarodowych, wystawach indywidualnych lub zbiorowych w uznanych ośrodkach artystycznych lub mogących się wykazać porównywalnym dorobkiem lub doświadczeniem w inny sposób.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przekazanie Organizatorowi zgłoszenia zawierającego łącznie:
  1. wypełniony i wysłany formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ, a zawierający:
   1. tytuł, krótki opis projektu,
   2. imię i nazwisko lub nazwa kandydata do Konkursu,
   3. adres zamieszkania lub siedziby kandydata do Konkursu,
   4. numer telefonu i adres email,
   5. deklarację: „Wyrażam zgodę na udział w konkursie na uczestnictwo w programie Pracowni Narracji Interaktywnych na rok 2021 vnLabu i akceptuję jego regulamin”,
   6. klauzulę RODO
  2. tekst programowy projektu, który ma być rozwijany w ramach programu pracowni (do 4000 znaków ze spacjami);
  3. koncepcję artystyczną projektu wraz z uzasadnieniem, dlaczego projekt miałby być realizowany w formie interaktywnej (do 4000 znaków ze spacjami). Koncepcja artystyczna może zawierać przykładowe materiały wizualne (np. kadry, fotografie, fragmenty filmowe w formie linków, rysunki)
  4. moodboard projektu;
  5. portfolio i/lub CV dotychczasowych dokonań twórczych autorów/ek lub członków/iń zespołu autorskiego, potwierdzające doświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Portfolio może zawierać linki do utworów filmowych i innych treści multimedialnych.
  6. informacje o finansowaniu projektu: na jakim etapie realizacji jest projekt, jakim budżetem dysponuje kandydat(ka) na dalszy rozwój projektu.

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty, przygotowane w formacie PDF, i opisane [tytuł projektu]-[„doswiadczenie” lub „portfolio” lub „projekt”]-2021.pdf, należy kierować na adres KONKURSY@vnlab.org, umieszczając w tytule mejla tytuł projektu.

 1. Projekt powinien spełniać łącznie następujące wymagania:
  1. stanowi wyłączną twórczość osoby (lub zespołu) dokonującej zgłoszenia oraz jej wyłączną własność, także w zakresie przysługujących twórcy praw autorskich;
  2. jeśli projekt jest adaptacją utworu (np. literackiego lub muzycznego), aplikujący musi wykazać pozyskanie praw umożliwiających realizację Projektu.
 2. Kandydaci i kandydatki muszą znać język angielski w stopniu pozwalającym im na komunikację z zagranicznymi ekspertami, prowadzącymi część warsztatów oraz na przygotowanie dla nich pakietu informacyjnego o projekcie.
 3. Projekty zgłaszane do konkursu nie muszą mieć finansowania na etapie aplikowania. Organizator dysponuje budżetem produkcyjnym dla projektów zakwalifikowanych do II etapu konkursu (realizacja finalnego utworu), jednak dodatkowe fundusze pozyskane przez kandydatów/tki pozwolą na większe możliwości realizacyjne.
 4. Termin przesyłania zgłoszeń upływa z dniem 18 kwietnia 2021 roku. Po otrzymaniu kompletnego zgłoszenia Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia do Konkursu na adres mailowy podany w formularzu.
 5. Warunkiem uznania zgłoszenia za skutecznie przesłane jest możliwość prawidłowego odczytania nadesłanych plików.
 6. Dokonanie nieprawidłowego zgłoszenia może spowodować wykluczenie z Konkursu.
 7. Dokonanie zgłoszenia jest dobrowolne i oznacza w szczególności:
  1. przyjęcie i zaakceptowanie w pełni postanowień niniejszego regulaminu,
  2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych osób należących do zespołu realizacyjnego w celach związanych z przeprowadzeniem, dokumentacją i promocją Konkursu. Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi element formularza zgłoszeniowego niniejszego regulaminu.
  3. nieodpłatne udzielenie Organizatorowi niewyłącznego oraz nieograniczonego czasowo i terytorialnie prawa do korzystania i rozporządzania nadesłanych dokumentacji Projektów na wszystkich polach eksploatacji, co w szczególności obejmuje wytwarzanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku egzemplarzy utrwalenia, wprowadzanie do obrotu, publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznej (w tym w szczególności Internetu).
 8. Organizator uzyskuje wymienione prawa z chwilą otrzymania dokumentacji Projektów. Prawa te mogą być wykorzystywane w celach dokumentacyjnych, a także do promocji i reklamy Konkursu, w informacjach o Konkursie oraz relacjonowaniu jego przebiegu.

§ IV. Jury

 1. Jury składa się z Członków Rady Artystycznej Organizatora i Kierowników Pracowni i projektów vnLab.
 2. Członkowie Jury lub inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem konkursu lub mogące wpłynąć na wynik konkursu podlegają wyłączeniu, jeżeli po ich stronie występuje konflikt interesów. Konflikt interesów występuje wówczas, gdy osoby wymienione w ust. 1:
  1. Zgłosiły uczestnictwo w konkursie;
  2. Pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostają we wspólnym pożyciu z uczestnikiem konkursu, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych uczestnika konkursu;
  3. W okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania konkursowego pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z uczestnikiem konkursu, otrzymywały od uczestnika konkursu wynagrodzenie z innego tytułu lub były członkami organów zarządzających organów nadzorczych uczestników konkursu;
  4. Pozostają z uczestnikiem konkursu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego konkursu.
 3. Decyzje Jury zapadają zwykłą większością głosów przy obecności większości członków Jury.
 4. Przebieg obrad Jury zostanie udokumentowany protokołem posiedzenia Jury. Do protokołu załączone zostaną prace zgłoszone do konkursu. Prace Konkursowe będą niejawne o ile zgłaszający nie wskaże w aplikacji inaczej.

§ IV. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Konkurs jest dwuetapowy.
 2. Jury będzie oceniało Projekty kierując się ich walorami artystycznymi i oryginalnością oraz innymi wymaganiami zawartymi w niniejszym regulaminie, a także odpowiedziami udzielonymi przez Organizatora, o których mowa w § IV ust. 4 regulaminu. Jury będzie brało pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
  1. walory artystyczne lub dokumentalne Projektu,
  2. potencjał artystyczny lub dokumentalny Projektu w formie interaktywnej,
  3. oryginalność Projektu w kontekście istniejących form doświadczeń wirtualnej rzeczywistości,
  4. uzasadnienie twórców, dlaczego zamierzają zrealizować Projekt w formie interaktywnej (świadomość medium),
  5. dotychczasowe osiągnięcia twórców,
  6. zgodność projektu z celami artystyczno-badawczymi Pracowni Narracji Interaktywnych,
  7. wkład w rozwój autonomicznych narracji interaktywnych.
 3. Jury wybiera 5 projektów, które wezmą udział w programie artystyczno-badawczym Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab w okresie maj – czerwiec 2021.
 4. Laureatem I Etapu jest uczestnik Konkursu, który na podstawie decyzji Jury został włączony do programu artystyczno-badawczego Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab na rok 2021.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora do dnia 25.04.2021 r. Organizator powiadomi laureatów o wynikach Konkursu drogą mailową, na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 6. Laureaci I etapu uczestniczą w warsztatach rozwoju projektu Pracowni Narracji Interaktywnych, otrzymują również wsparcie merytoryczne i koncepcyjne Pracowni.
 7. Laureatem II Etapu jest zespół autorski lub autor/ka zakwalifikowany/a do realizacji finalnego utworu.
 8. Laureatom II etapu przyznany zostaje budżet produkcyjny po opracowaniu kosztorysu projektu wspólnie z kierownictwem pracowni.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu wskazując uzasadnienie decyzji.

§ V. Wyjaśnienia co do wymagań regulaminowych

 1. W trakcie trwania Konkursu podmioty, które mają zamiar wziąć w nim udział lub też dokonały skutecznego zgłoszenia do Konkursu, mogą zwracać się do Organizatora z pytaniami związanymi z wymaganiami dotyczącymi Projektu, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Pytania, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny być kierowane drogą mailową na adres: KONKURSY@vnlab.org oraz zawierać wskazanie imienia i nazwiska osoby pytającej.
 3. Pytania związane z wymaganiami dotyczącymi Projektu powinny być przesłane najpóźniej do dnia 02.04.2021 r. Na pytania te Organizator udzieli drogą mailową odpowiedzi najpóźniej do dnia 07.04.2021 r.
 4. Odpowiedzi Organizatora, o których mowa w ust. 3 powyżej, zostaną udzielone poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej Konkursu.
 5. Opublikowane odpowiedzi, o których mowa w ust. 4 powyżej, będą traktowane na równi z postanowieniami niniejszego regulaminu, jeśli chodzi wymagania dotyczące Projektu.
 6. Pytania przesłane po upływie przewidzianego dla nich w ust. 3 powyżej terminu zostaną pozostawione bez odpowiedzi

§ VI. Prawa autorskie

 1. Laureatem jest uczestnik Konkursu, który na podstawie decyzji Jury został włączony do programu artystyczno-badawczego Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab na rok 2021.
 2. Laureat udziela Organizatorowi niewyłączne oraz nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo do korzystania z prototypu utworu interaktywnego, rozwijanego w ramach I etapu programu artystyczno-badawczego Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab oraz rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji, co w szczególności obejmuje:
  1. wytwarzanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku egzemplarzy utrwalenia,
  2. wprowadzanie do obrotu,
  3. publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
  4. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznej (w tym w szczególności Internetu).
 3. Organizator uzyskuje wymienione prawa z chwilą rozpoczęcia pracy nad prototypem. Prawa te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach dokumentacyjnych, a także do promocji i reklamy działań Pracowni Narracji Interaktywnych, a także w informacjach o działalności vnLabu.
 4. W przypadku jakiegokolwiek użycia prototypu utworu interaktywnego, rozwijanego w ramach programu artystyczno-badawczego Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab, a w szczególności w przypadku realizacji jego finalnej wersji poza vnLabem, na Laureacie spoczywa obowiązek każdorazowego informowania o genezie utworu. Dokładna forma tej informacji zostanie określona w umowie zawartej pomiędzy Organizatorem a Laureatem.
 5. W przypadku realizacji finalnego utworu w ramach II etapu programu pracowni na Organizatora przechodzi własność finalnego utworu interaktywnego. Ustanowienie i przeniesienie wszelkich praw do finalnego utworu interaktywnego realizowanego w Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab nastąpi na mocy osobnej umowy podpisanej z Laureatem, mocą której Organizator nabywa wszelkie autorskie prawa majątkowe do finalnego utworu interaktywnego, obejmujące wszystkie pola eksploatacji znane w tej chwili, a w szczególności: wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy (w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, uploading, downloading), digitalizację, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy, publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie (bezprzewodowe lub przewodowe, przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity) i reemitowanie, w dowolnym systemie, technice lub formacie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, udostępnianie jako wideo na zamówienie (video-on-demand), webcasting, simulcasting, oraz udostępnianie z wykorzystaniem technologii strumieniowej (streaming), technologii wysokiej rozdzielczości (HD), technologii trójwymiarowej (3D) i technologii VR, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych), użycie w utworze multimedialnym, wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznej (w tym w szczególności Internetu, sieci multimedialnych i IPTV), jak również udostępnianie możliwości zwielokrotniania za pośrednictwem sieci informatycznej.
 6. W przypadku realizacji finalnego utworu w ramach II etapu programu pracowni z wykorzystaniem dodatkowego finansowania pozyskanego przez Laureata możliwe jest zawarcie umowy koprodukcyjnej pomiędzy Organizatorem i Laureatem (lub podmiotem zapewniającym finansowanie).
 7. Laureat przenosi na Organizatora wyłączne oraz nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do finalnego utworu interaktywnego realizowanego w Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab, na polach eksploatacji wymienionych w pkt 5, w szczególności do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z ich opracowania. Laureat zobowiązuje się również, że nie będzie podejmował działań ograniczających to prawo w przyszłości.
 8. Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania jego autorskich praw osobistych do finalnego utworu interaktywnego realizowanego w Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab, oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający Organizatora w wykonywaniu jego praw do rzeczonych utworów. Zdanie wcześniejsze dotyczy w szczególności decydowania o udostępnieniu tych utworów odbiorcom (publiczności).
 9. Organizator ma prawo do udostepnienia finalnego utworu publiczności w otwartym dostępie, w ramach cyfrowej serii wydawniczej vnLab przy Wydawnictwie Biblioteki i Ośrodka Informacji Filmowej PWSFTviT w Łodzi.

§ VIII. RODO

 1. Uczestnictwo w Konkursie Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab PWSFTviT jest dobrowolne.
 2. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi z siedzibą przy ul. Targowej 61/63, w Łodzi (kod pocztowy: 90-323), tel.: 422755800.
 3. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PWSFTviT: iod@filmschool.lodz.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu: rejestracja uczestnika badania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, do końca trwałości projektu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

§ IX. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach niezastrzeżonych do decyzji Jury, decyzje podejmuje Organizator. Organizator rozstrzyga wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin sporządzono w wersji polskiej.
 3. Sądem właściwym w przypadku ewentualnych sporów jest sąd powszechny właściwy według siedziby Organizatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.
 5. Dokumentacja Konkursu będzie znajdowała się w archiwum Organizatora.

Pracownia VR/AR Laboratorium Narracji Wizualnych vnLab Szkoły Filmowej w Łodzi ogłasza konkurs na uczestnictwo w programie artystyczno–badawczym w roku 2021

Pracownia VR/AR vnLab ogłasza konkurs na uczestnictwo w programie artystyczno-badawczym pracowni 2021. 

Do udziału zapraszamy twórców zainteresowanych tworzeniem ambitnych narracyjnych form VR/AR. 

W celu wzięcia udziału w konkursie należy: 

 1. Zapoznać się z REGULAMINEM konkursu 
 2. Etap I : Wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 3. Etap II: Przygotować i wysłać na adres KONKURSY@szkolafilmowawlodzi.pl wymagane w regulaminie dokumenty:
  a. curriculum vitae wraz z informacjami potwierdzającymi doświadczenie niezbędne do realizacji projektu konkursowego
  b. portfolio dotychczasowych dokonań twórczych
  c. dokumentacja projektu konkursowego, który kandydat(ka) planuje rozwinąć w ramach programu 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

Regulamin konkursu na udział w programie artystyczno-badawczym Pracowni VR/AR vnLab 

§ I. Organizator i cel Konkursu

 1. Organizatorem konkursu na udział w programie artystyczno-badawczym Pracowni VR/AR vnLab na rok 2021 (zwanego dalej „Konkursem”) jest Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Laboratorium Narracji Wizualnych vnLab z siedzibą przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi, 90-323 (zwana dalej „Organizatorem”).  
 2. Celem Konkursu jest wybranie projektów wirtualnej rzeczywistości o charakterze artystycznym do uczestnictwa w programie artystyczno-badawczym Pracowni VR/AR przy Laboratorium. Wyboru dokonuje Rada Artystyczna Laboratorium Narracji Wizualnych vnLab. 
 3. W 2021 roku w pracowni 6 projektów z naboru konkursowego zostanie doprowadzonych do końca fazy dewelopmentu (w okresie od marca do końca czerwca), z których 4 zostaną wybrane do realizacji fazy produkcyjnej i postprodukcyjnej (w okresie od lipca do grudnia). Projekty po fazie dewelopmentu będą gotowe do pozyskiwania finansowania. Projekty po realizacji pełnego programu będą gotowe do dystrybucji. 

§ II. Udział w Programie Pracowni VR/AR

 1. Pracownia VR/AR poświęcona jest badaniu i rozwojowi form narracji w ramach doświadczeń immersyjnych, powstających w wyniku wykorzystania cyfrowych technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. 
 2. Działalność pracowni polega na wspieraniu powstawania wybranych narracyjnych form VR/AR oraz sukcesywnym badaniu procesu powstawania utworów, odbioru wyselekcjonowanych utworów i porównywaniu odbioru z zamierzeniami twórców. Każdy z utworów będzie powstawał w procesie twórczym i badawczym: dążeniem uczestników pracowni będzie odnalezienie odpowiedniej struktury narracyjnej dla opowiadanej przez siebie historii, dobranie adekwatnych środków wyrazu, rozwiązań technologicznych i produkcyjnych.  
 3. Elementem programu są obowiązkowe dla uczestników trzydniowe warsztaty odbywające się nie rzadziej niż raz w miesiącu, w ramach których zespoły realizacyjne mają za zadanie rozwijać swoje pomysły i wspierać swoją wiedzą i umiejętnościami rozwój pozostałych projektów. W warunkach pandemii warsztaty są prowadzone zdalnie lub hybrydowo. 
 4. Proces pracy nad projektem w ramach programu składa się z trzech etapów:
  a. Dewelopment
  b. Produkcja
  c. Postprodukcja 

Zespoły realizacyjne zobowiązują się do przygotowania na zakończenie każdego z etapów produkcyjnych określonych dzieł. Warunkiem zamknięcia okresu dewelopmentu jest przedstawienie pakietu produkcyjnego, w skład, którego wchodzą m.in.: scenariusz utworu, jego struktura dramaturgicznafinalny moodbookdokumenty produkcyjne takie jak finalny budżet i harmonogram produkcji oraz rozliczenie wydatków poniesionych w trakcie okresu wraz z dokumentacjąZamknięciem okresu produkcyjnego jest przedstawienie przez zespół funkcjonalnego prototypu utworu. Zamknięciem okresu postprodukcyjnego jest prezentacja finalnego utworu wraz z pakietem promocyjnym i dystrybucyjnym oraz rozliczeniem i dokumentacją finansową projektu.  

5. Kopie wszystkich pakietów, prototypów i utworów pozostaną w archiwum Pracowni jako materiał przykładowy do dalszych badań i prezentacji. Wszystkie procesy twórcze oraz efekty ich działania mogą podlegać badaniom.

§ III. Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. W Konkursie uczestniczyć może podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który reprezentuje zespół posiadający doświadczenie w zakresie tworzenia projektów artystycznych z dziedziny: fotografii, filmu, teatru, sztuk wizualnych, instalacji artystycznych lub architektury prezentowanych na festiwalach lub wystawach indywidualnych lub zbiorowych w uznanych ośrodkach artystycznych.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przekazanie Organizatorowi zgłoszenia zawierającego łącznie:
  • Wypełniony i wysłany formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ, a zawierający:
   • tytuł, krótki opis
   • nazwa firmy biorącej udział w Konkursie,
   • adres siedziby firmy biorącej udział w Konkursie,
   • numer telefonu i adres email,
   • deklarację: „Wyrażam zgodę na udział w konkursie na uczestnictwo w programie Pracowni VR/AR na rok 2021 vnLabu i akceptuję jego regulamin”,
   • klauzula RODO
  • Treatment utworu (doświadczenia wirtualnej rzeczywistości), które ma być realizowane w ramach pracowni VR/AR. 
  • Uzasadnienie wyboru medium odpowiadające na pytania: dlaczego VR jest najbardziej odpowiednim medium dla tego projektu / dlaczego ten projekt powinien zostać zrealizowany w VR.
  • Eksplikacja reżyserska/realizacyjna, w tym planowane środki realizacyjne wizualne, dźwiękowe, przestrzenne, ew. interaktywne. 
  • MoodBook doświadczenia. 
  • Skład ekipy realizacyjnej, minimalny zespół: producent i reżyser. Preferowane będą zespoły najbardziej kompletne zawierające reżysera, autora zdjęć/animatora, producenta, dźwiękowca, montażystę/programistę, co oznacza, że w przypadku dwóch projektów o podobnej ocenie wybierany będzie zespół bardziej kompletny W przypadku zespołów niekompletnych Laboratorium w przypadku wyboru projektu do realizacji oferuje pomoc w znalezieniu brakujących członków zespołu, niemniej funkcja reżysera i funkcja producenta muszą być obsadzone w momencie zgłoszenia i potwierdzone odpowiednim doświadczeniem. Każda z wymienionych funkcji może być pełniona przez jedną lub więcej osób, dopuszcza się również sytuacje w których jedna osoba pełni więcej niż jedną funkcję, wymagane jest jednak wykazanie doświadczenia danej osoby w ramach każdej z funkcji, którą ma pełnić w projekcie. 
  • curriculum vitae członków zespołu autorskiego i realizacyjnego  
  • opis dotychczasowych dokonań twórczych członków zespołu autorskiego i realizacyjnego, potwierdzające doświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Opis może zawierać linki do utworów filmowych i innych treści multimedialnych.
  • Wstępny budżet utworu szacowany na kwotę 90 000 zł lub większy w przypadku, gdy aplikant posiada dodatkowe finansowanie projektu. Możliwe jest realizowanie projektu przez Organizatora jako koproducenta, przy założeniu, że Organizator pozostaje producentem wiodącym projektu bez względu na proporcje wkładu finansowego w realizację produkcji. 
  • Produkcja musi zostać ukończona w 2021 r.

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty, przygotowane w formacie PDF, i opisane [tytuł projektu]-[„doswiadczenie” lub „treatment” lub „MoodBooketc.]-2021.pdf, należy kierować na adres KONKURSY@szkolafilmowawlodzi.pl, umieszczając w tytule mejla tytuł projektu. 

3. Projekt powinien spełniać łącznie następujące wymagania:

  • Jeśli Projekt jest adaptacją utworu (np. literackiego lub muzycznego), aplikujący musi wykazać pozyskanie praw umożliwiających realizację Projektu.
  • Projekt nie był wcześniej wykorzystany w całości lub w fragmentach w innym projekcie interaktywnym, multimedialnym lub audiowizualnym.

4. Termin przesyłania zgłoszeń upływa z dniem 22 marca 2021 roku. Po otrzymaniu kompletnego zgłoszenia Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia do Konkursu na adres mailowy podany w formularzu.
5. Warunkiem uznania zgłoszenia za skutecznie przesłane jest możliwość prawidłowego odczytania nadesłanych plików.
6. Każdy podmiot może złożyć tylko jedno zgłoszenie do Konkursu.
7. Dokonanie nieprawidłowego zgłoszenia może spowodować wykluczenie z Konkursu.
8. Dokonanie zgłoszenia jest dobrowolne i oznacza w szczególności:

  • przyjęcie i zaakceptowanie w pełni postanowień niniejszego regulaminu,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych osób należących do zespołu realizacyjnego w celach związanych z przeprowadzeniem, dokumentacją i promocją Konkursu. Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi element formularza zgłoszeniowego niniejszego regulaminu.
  • nieodpłatne udzielenie Organizatorowi niewyłącznego oraz nieograniczonego czasowo i terytorialnie prawa do korzystania i rozporządzania nadesłanych dokumentacji Projektów na wszystkich polach eksploatacji, co w szczególności obejmuje wytwarzanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku egzemplarzy utrwalenia, wprowadzanie do obrotu, publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznej (w tym w szczególności Internetu). Organizator uzyskuje wymienione prawa z chwilą otrzymania dokumentacji Projektów. Prawa te mogą być wykorzystywane w celach dokumentacyjnych, a także do promocji i reklamy Konkursu, w informacjach o Konkursie oraz relacjonowaniu jego przebiegu.

§ IV. Jury

 1. Jury składa się z Członków Rady Artystycznej Organizatora i Kierowników Pracowni i projektów vnLab.
 2. Członkowie Jury lub inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem konkursu lub mogące wpłynąć na wynik konkursu podlegają wyłączeniu, jeżeli po ich stronie występuje konflikt interesów. Konflikt interesów występuje wówczas, gdy osoby wymienione w ust. 1:
  • Zgłosiły uczestnictwo w konkursie;
  • Pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostają we wspólnym pożyciu z uczestnikiem konkursu, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych uczestnika konkursu;
  • W okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania konkursowego pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z uczestnikiem konkursu, otrzymywały od uczestnika konkursu wynagrodzenie z innego tytułu lub były członkami organów zarządzających organów nadzorczych uczestników konkursu;
  • Pozostają z uczestnikiem konkursu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego konkursu.
  • Decyzje Jury zapadają zwykłą większością głosów przy obecności większości członków Jury.

§V. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Konkurs jest dwuetapowy.
 2. Jury będzie oceniało Projekty kierując się ich walorami artystycznymi i oryginalnością oraz innymi wymaganiami zawartymi w niniejszym regulaminie, a także odpowiedziami udzielonymi przez Organizatora, o których mowa w § IV ust. 4 regulaminu. Jury będzie brało pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
  • walory artystyczne Projektu,
  • potencjał artystyczny Projektu jako doświadczenia wirtualnej rzeczywistości,
  • oryginalność Projektu w kontekście istniejących form doświadczeń wirtualnej rzeczywistości,
  • uzasadnienie twórców, dlaczego zamierzają zrealizować Projekt w formie doświadczenia wirtualnej rzeczywistości (świadomość medium),
  • dotychczasowe osiągnięcia twórców,
  • racjonalność budżetową projektu (świadomość produkcyjna).
  • wkład w rozwój języka narracji w wirtualnej rzeczywistości.
 3. W bieżącym roku w konkursie nie będą brane pod uwagę projekty rozszerzonej rzeczywistości (AR).
 4. Jury w pierwszym etapie wybiera 6 projektów, które wezmą udział w okresie dewelopmentu projektu w ramach programu artystyczno-badawczego Pracowni VR/AR vnLab w okresie od marca do końca czerwca 2021
 5. Przebieg obrad Jury zostanie udokumentowany protokołem posiedzenia Jury. Do protokołu załączone zostaną prace zgłoszone do konkursu. Prace Konkursowe będą niejawne, o ile zgłaszający nie wskaże w aplikacji inaczej.
 6. Wyniki I etapu Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora do dnia 01.04.2021 r. Organizator powiadomi laureatów o wynikach Konkursu drogą mailową, na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym
 7. Laureatem I Etapu jest podmiot uczestniczący w Konkursie, który na podstawie decyzji Jury został włączony do programu artystyczno-badawczego Pracowni VR/AR vnLab na rok 2021 w zakresie dewelopmentu projektu. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Koncepcji Laureata, przez „Koncepcję”, o której mowa w niniejszym paragrafie należy rozumieć Koncepcję Laureata.
 8. W drugim etapie, po złożeniu Pakietów Produkcyjnych na koniec okresu dewelopmentu, Rada Artystyczna Laboratorium w porozumieniu z Kierownictwem Laboratorium vnLab i Kierownictwem Pracowni VR/AR wyłoni 4 projekty, które wejdą w fazę produkcji i postprodukcji. Jury będzie brało pod uwagę walory artystyczne osiągnięte w toku rozwoju Projektu,
 9. Laureatem II etapu jest podmiot uczestniczący w Konkursie, który na podstawie decyzji Jury został włączony do programu artystyczno-badawczego Pracowni VR/AR vnLab na rok 2021 w zakresie produkcji i postprodukcji projektu w oparciu o rezultaty dewelopmentu projektu. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Koncepcji Laureata, przez „Koncepcję”, o której mowa w niniejszym paragrafie należy rozumieć Koncepcję Laureata.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu wskazując uzasadnienie decyzji.

§ VI. Finansowanie i rozliczanie

 1. Każdy z zespołów wyłonionych w I etapie Konkursu będzie dysponował budżetem w wysokości 10 000 zł przeznaczonym na realizację dewelompentu projektu oraz wsparciem merytorycznym, koncepcyjnym i technicznym Pracowni VR/AR.
 2. Laureaci I etapu konkursu zobowiązani są do zawarcia z Organizatorem umowy określającej szczegóły współpracy i rozliczenia. Umowy zawierane są przez Organizatora z osobami prawnymi w związku z czym Laureaci, którzy nie posiadają statusu osoby prawnej zobowiązani są nabyć taki status przed podpisaniem umowy. Na podstawie umowy zwycięski podmiot przyjmuje rolę producenta wykonawczego dewelopmentu projektu (dalej Producent Wykonawczy).
 3. Producent Wykonawczy przejmuje organizację dewelopmentu projektu wraz z zawarciem odpowiednich umów autorskich i o świadczeniu usług z podwykonawcami oraz pokryciem wszelkich kosztów, działając w ścisłej współpracy z Organizatorem, a w szczególności z kierownictwem vnLab oraz Pracowni VR/AR vnLAB i oddelegowanych przez nich osób.
 4. Środki finansowe zostaną przelane na konto Producenta Wykonawczego na podstawie poprawnie wystawionej faktury po zaakceptowaniu Pakietu Produkcyjnego będącego rezultatem dewelopmentu przez Organizatora, zwrocie wypożyczonego sprzętu oraz dostarczeniu rozliczenia dewelopmentu zgodnie z umową podpisaną z Organizatorem.
 5. Laureatowi I etapu konkursu przysługuje prawo do odstąpienia od udziału w II etapie konkursu.
 6. Każdy z zespołów wyłonionych w II etapie Konkursu będzie dysponował budżetem w wysokości 80 000 zł przeznaczonym na realizację produkcji i postprodukcji projektu oraz wsparciem merytorycznym, artystycznym i technicznym Pracowni VR/AR.
 7. Laureaci II etapu konkursu zobowiązani są do zawarcia z Organizatorem umowy określającej szczegóły współpracy i rozliczenia. Na podstawie umowy zwycięski podmiot przyjmuje rolę Producenta Wykonawczego produkcji i postprodukcji projektu.
 8. Producent Wykonawczy przejmuje organizację produkcji i postprodukcji projektu wraz z zawarciem odpowiednich umów autorskich i o świadczeniu usług z podwykonawcami oraz pokryciem wszelkich kosztów, działając w ścisłej współpracy z Organizatorem, a w szczególności z kierownictwem vnLab oraz Pracowni VR/AR vnLAB i oddelegowanych przez nich osób.
 9. Środki finansowe zostaną przelane na Producenta Wykonawczego na podstawie poprawnie wystawionej faktury po zaakceptowaniu przez Organizatora materiałów będących rezultatem każdego z etapów produkcji i postprodukcji wskazanych przez Producenta Wykonawczego w harmonogramie opracowanym w procesie dewelopmentu oraz dostarczeniu rozliczenia etapu zgodnie z umową podpisaną z Organizatorem, przy czym wśród materiałów będących rezultatem ostatniego etapu fazy produkcji musi znajdować się Prototyp Utworu, a wśród materiałów, będących rezultatem ostatniego etapu fazy postprodukcji musi znajdować się finalny Utwór.

§ IX. Prawa autorskie

 1. W momencie podpisania umowy z Laureatem I etapu Konkursu Organizator nabywa prawa autorskie o wartości 15000 zł w finalnym utworze, jeśli takowy będzie produkowany przez Laureata i będzie pełnił rolę jego koproducenta. Na wyżej wymienioną kwotę składa się wkład finansowy oraz wkład merytoryczny Organizatora w dewelopment projektu.
 2. Organizator nabywa prawo do publikowania materiałów będących rezultatem dewelopmentu projektu Laureata I etapu Konkursu za wyjątkiem prawa do publikowania scenariusza, budżetu i harmonogramu projektu.
 3. W momencie podpisania umowy z Laureatem II etapu Konkursu wszystkie prawa do Projektu oraz do innych produktów, materiałów lub dokumentów powstałych w związku z jego realizacją bez względu na formę ich utrwalenia zostaną przeniesione na Organizatora, którym jest Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, która stanie się wówczas Producentem Wiodącym projektu i mocą której Organizator nabywa wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne wymienione w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz uzyskuje zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych, aby zagwarantowane było prawo Organizatora do korzystania z Utworu w nieograniczonym czasie zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju. Prawa te obejmują w szczególności:
  • wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu i wszelkich materiałów z nim związanych (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek techniką, w tym: drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego, techniką analogową lub cyfrową; w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych lub innych nośnikach zapisów i pamięci, uploading, downloading;
  • wszelki obrót oryginałem lub egzemplarzami – wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie;
  • wszelkie rozpowszechnianie Doświadczenia, to jest:
   • wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym simulcasting lub webcasting); w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym; w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych; m.in.pay-per-view, video on demand(video na życzenie), near video on dem and, SOD, commercial video, public video, telefonia cyfrowa, sing-a-longs, samoloty, statki, hotele, personal video recorders, domowe serwery komputerowe, Digital video recorders (m.in. TIVo, Replay TV, itp.), oraz udostępnianie z wykorzystaniem technologii strumieniowej (streaming), technologii wysokiej rozdzielczości (HD), technologii trójwymiarowej (3D) i technologii VR, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
   • wszelkie publiczne udostępnianie Doświadczenia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w lit. a), b) c)i oraz c)ii.;
   • wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonanie, wystawianie,
 • wykorzystanie fragmentów w celach informacyjnych a także w celu promocji i reklamy Doświadczenia oraz koproducentów,
 • tłumaczenie lub inne opracowanie w celu dostosowania do wymagań odbiorców zagranicznych.
 • przystosowywanie i modyfikowanie,
 • wykorzystywanie dla celów szkoleniowych, korzystanie z dzieła we własnej działalności gospodarczej, w tym wykorzystywanie w marketingu i reklamie oraz umieszczanie w publikacjach wewnętrznych Organizatora,
 1. Laureat II etapu Konkursu zobowiązuje się do uzyskania tytułów prawnych w postaci umów przenoszących prawa autorskie lub umów licencyjnych, od osób upoważnionych z tytułu autorskich praw majątkowych dotyczących przedmiotu wykonania niniejszej umowy na każdym jej etapie w stosunku do wszelkich utworów składowych utworu finalnego. Zakres uprawnień nabytych przez Laureata ma umożliwiać mu przekazanie finalnego Utworu na rzecz Organizatora i ich wykorzystanie na polach eksploatacji określonych w pkt 3 powyżej. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do Opracowań Utworów.
 2. Laureat II etapu Konkursu przenosi na Organizatora wyłączne oraz nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do finalnego utworu VR realizowanego w Pracowni VR/AR vnLab, na polach eksploatacji wymienionych w pkt 3, w szczególności do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z ich opracowania. Laureat zobowiązuje się również, że nie będzie podejmował działań ograniczających to prawo w przyszłości.
 3. Laureat II etapu Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania jego autorskich praw osobistych do finalnego utworu VR realizowanego w Pracowni VR/AR vnLab, oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający Organizatora w wykonywaniu jego praw do rzeczonych utworów. Zdanie wcześniejsze dotyczy w szczególności decydowania o udostępnieniu tych utworów odbiorcom (publiczności). Organizator zobowiązuje się do konsultowania z Laureatem decyzji dotyczących premiery, dystrybucji i promocji Utworu.
 4. W szczególności Organizator ma prawo do udostępnienia finalnego utworu publiczności w otwartym dostępie, w ramach cyfrowej serii wydawniczej vnLab przy Wydawnictwie Biblioteki i Ośrodka Informacji Filmowej PWSFTviT w Łodzi.

§ VI. Wyjaśnienia, co do wymagań regulaminowych

 1. W trakcie trwania Konkursu podmioty, które mają zamiar wziąć w nim udział lub też dokonały skutecznego zgłoszenia do Konkursu, mogą zwracać się do Organizatora z pytaniami związanymi z wymaganiami dotyczącymi Projektu, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Pytania, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny być kierowane drogą mailową na adres: KONKURSY@szkolafilmowawlodzi.pl oraz zawierać wskazanie imienia i nazwiska osoby pytającej.
 3. Pytania związane z wymaganiami dotyczącymi Projektu powinny być przesłane najpóźniej do dnia 12.03.2021 r. Na pytania te Organizator udzieli drogą mailową odpowiedzi najpóźniej do dnia 19.03.2021 r.
 4. Odpowiedzi Organizatora, o których mowa w ust. 3 powyżej, zostaną udzielone poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej Konkursu.
 5. Opublikowane odpowiedzi, o których mowa w ust. 4 powyżej, będą traktowane na równi z postanowieniami niniejszego regulaminu, jeśli chodzi wymagania dotyczące Projektu.
 6. Pytania przesłane po upływie przewidzianego dla nich w ust. 3 powyżej terminu zostaną pozostawione bez odpowiedzi.

§ X. RODO

 1. Uczestnictwo w Konkursie Pracowni VR/AR vnLab PWSFTviT jest dobrowolne.
 2. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi z siedzibą przy ul. Targowej 61/63, w Łodzi (kod pocztowy: 90-323), tel.: 422755800.
 3. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PWSFTviT: iod@filmschool.lodz.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu: rejestracja uczestnika badania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, do końca trwałości projektu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

§ XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach niezastrzeżonych do decyzji Jury, decyzje podejmuje Organizator. Organizator rozstrzyga wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu.
 2. Sądem właściwym w przypadku ewentualnych sporów jest sąd powszechny właściwy według siedziby Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.
 4. Dokumentacja Konkursu będzie znajdowała się w archiwum Organizatora.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 1. Czy twórcy, którzy będą rozwijać swój projekt w ramach badania, zachowują pełne prawa do swobodnego dysponowania gotowym dziełem VR jako autorzy?

Nie – producentem wiodącym każdego z utworów w ramach Labu jest Szkoła Filmowa i jako producent zachowuje prawa do dysponowania dziełem. Niemniej jednak szkoła i Lab są otwarte na szeroką współpracę w tym zakresie, a osoba, która w danym zespole pełni funkcję producenta ma za zadanie przygotować strategię promocji i dystrybucji projektu, która to strategia będzie najistotniejszym dokumentem w planowaniu dystrybucji dzieła po jego ukończeniu.

 1. Pytanie odnośnie ekipy zgłoszonej przez uczestnika. Czy producent, którego trzeba podać to osoba fizyczna, rodzaj producenta kreatywnego, który nie musi prowadzić działalności gospodarczej i nie musi posiadać środków materialnych, które lokowałby w projekt (poza środkami przyznanymi przez laboratorium)?

Nie, podmiotem składającym projekt jest producent rozumiany jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, nie musi jednak posiadać środków materialnych, które lokowałaby w projekt. W przypadku składu ekipy realizacyjnej, której doświadczenie podlega ocenie przez Jury, brane jest jednak pod uwagę doświadczenie osoby fizycznej pełniącej rolę producenta wykonawczego. Oczekuje się, że ma ona na koncie realizację w charakterze producenta utworów audiowizualnych i będzie uczestniczyć w całym procesie produkcyjnym zarówno w zakresie artystycznym jak i organizacyjnym.

 1. Co znajduje się na wyposażeniu pracowni VR (lub będzie się znajdowało) do dyspozycji uczestników? To ważne w kontekście budżetowania projektu. Budżet, o którym mowa w pkt. 9, to innymi słowy zakładany kosztorys projektu przedkładany przez uczestnika na etapie wniosku? Jeśli tak, to jak bardzo ma on być szczegółowy?

Na wyposażeniu znajdują się kamery sferyczne stereoskopowe różnego typu, kamery stereoskopowe, osprzęt do kamer, komputery wraz oprogramowaniem umożliwiającym postprodukcję obrazu VR, gogle VR różnego typu, w ograniczonym zakresie również sprzęt do rejestracji dźwięku (w tym przestrzennego).

Kosztorys jest dla jury konkursu materiałem informującym o strukturze projektu oraz o adekwatności przyjętych proporcji budżetu do merytoryki projektu. Budżet musi być na tyle szczegółowy, aby dało się z niego wyekstrahować te informacje.

 1. Czy podana kwota dofinansowania jest brutto czy netto?

Podana kwota jest kwotą brutto.

 1. Budżet konkursowy, a koprodukcja. – Czy budżet, który będziemy przygotowywali, powinien od samego początku zawierać planowane, ale zupełnie nie potwierdzone opcje koprodukcyjne? Czy jest możliwość podniesienia budżetu produkcji w trakcie realizacji projektu, chodzi o wypadek pozyskania dodatkowych środków z zewnątrz?

Jeśli zespół uczestniczący w konkursie ma już zabezpieczone inne źródła finansowania, może włączyć je do planowania budżetu, prosimy jednak o ich wymienienie i udokumentowanie. Włączenie koproducentów lub nowych źródeł do finansowania jest zawsze możliwe na etapie realizacji projektu, włączając, rzecz jasna, renegocjację warunków umowy.

Nabór uczestników do Pracowni Eseju Filmowego w Laboratorium Narracji Wizualnych Szkoły Filmowej w Łodzi

(wszystkie seminaria odbędą się online w jęz. angielskim, zapraszamy uczestników z całego świata)

 

Pracownia Eseju Filmowego (część Laboratorium Narracji Wizualnych Szkoły Filmowej w Łodzi) zaprasza wszystkich twórców, którzy w swoich działaniach artystycznych lub badawczych chcieliby sięgnąć po formułę eseju filmowego i metody eseistyczne.

Eseistyczne – czyli jakie?

W Pracowni nie skupiamy się na filmoznawczych analizach przykładów z historii filmu, ale testujemy w praktyce jak esej – rozumiany jako forma nieskrępowana wstępnymi założeniami, subiektywna, heterogeniczna i niekonkluzywna – może wspomóc naszą działalność filmową, artystyczną i badawczą. Esej to dla nas rodzaj ramy, elastycznej i otwartej na modyfikacje; schemat myślenia w praktyce i poprzez praktykę, który zakłada eksperymentowanie z nowymi perspektywami, obiektami i metodami badawczymi; postawa twórcza, która pozwala na nowo przemyśleć zasady produkcji, realizacji i dystrybucji filmu.

Począwszy od marca, przez cały rok 2021, w ramach cyklu seminariów będziemy testować narzędzia i rejestry eseistyczne oraz sprawdzać ich potencjał dla praktyk artystyczno-badawczych i projektów naszych uczestników. Poszczególne spotkania prowadzić będą najbardziej inspirujący twórcy z całego świata, którzy pracują z formą eseju filmowego, jak Eyal Sivan, Mark Cousins, Johan Grimonprez, Catherine Grant, Kevin B. Lee, Matthias Müller, czy Christoph Girardet.

Dodatkowo, uczestnicy seminarium otrzymają dostęp do zasobów niezwykłego archiwum filmowego Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi i będą mieli możliwość aplikowania o granty z Pracowni Eseju Filmowego, które pozwolą im na pracę nad własnymi projektami.

Teaser archiwum:

 

Udział w seminarium jest bezpłatny, uczestnicy muszą jedynie zobowiązać się do pełnego zaangażowania.

 

DWA RODZAJE UCZESTNICTWA

Każde seminarium w 2021 roku będzie składało się z dwóch części – publicznego masterclass z zaproszonym gościem oraz praktycznych warsztatów dla wybranej grupy uczestników. Proponujemy zatem dwa rodzaje uczestnictwa, które wiążą się różnymi zakresami możliwości, obowiązków i wymagań:

1. Wolni Słuchacze

Wolni słuchacze będą mogli uczestniczyć w każdym spotkaniu seminaryjnym (na platformie Zoom lub Teams) oraz brać czynny udział w dyskusjach i prezentacjach (zadawać pytania, komentować etc.). Wolni Słuchacze będą musieli zobowiązać się do uczestniczenia w większości seminariów oferowanych przez Pracownię. Uczestnicy z tego poziomu nie mają dostępu do części warsztatowej seminariów, ale też nie są zobowiązani do realizacji i przedstawiania zadań praktycznych.

Liczba miejsc: 50

Wymagania:

– Krótki (jedna strona) opis swojej praktyki/obszaru pracy/zainteresowań oraz informacja dlaczego chce się uczestniczyć w seminariach Pracowni.

 

2. Grupa ćwiczeniowa

Grupa ćwiczeniowa jest praktyczną grupą badawczą pracującą przez cały rok nad formami eseistycznymi.Członkowie grupy ćwiczeniowej będą mogli brać czynny udział zarówno w seminariach (masterclass), jak i sesjach warsztatowych, gdzie z pomocą zaproszonych gości realizować będą własne eksperymenty eseistyczne.

Z uwagi na niewielką ilość miejsc, członkowie grupy ćwiczeniowej będą zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich seminariach (z wyłączeniem okazjonalnych obowiązków zawodowych, np. pracy na planie) i do wykonywania ćwiczeń inspirowanych przez zaproszonych gości.

Liczba miejsc: 10-12

Wymagania:

– CV

– List motywacyjny (maksymalnie 1 strona) opisujący praktykę/obszar pracy kandydata i powody zainteresowania formą eseistyczną (mile widziane krótkie fragmenty wcześniejszych prac)

– Jednostronicowy opis projektu eseistycznego, który uczestnik chciałby rozwijać w Pracowni

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 26 LUTEGO 2021 R. WYNIKI REKRUTACJI ZOSTANĄ OGŁOSZONE 1 MARCA 2021 R.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KONTAKT – essay@vnlab.org

INFORMACJE DODATKOWE: Bezpośrednio po ogłoszeniu wyników naboru na seminarium Pracownia Eseju Filmowego otworzy konkurs na średniometrażowe i pełnometrażowe filmy eseistyczne, oferując 2-3 mini-granty na realizację projektów. O granty te będą mogli ubiegać się wszyscy uczestnicy seminarium.

Na wszystkie przesłane zgłoszenia organizatorzy odpowiedzą drogą mailową. W przypadku niezakwalifikowania się kandydata do Grupy ćwiczeniowej zgłoszenie będzie automatycznie brane pod uwagę przy przyznawaniu miejsc dla Wolnych Słuchaczy.

 

Koordynatorami Pracowni Eseju Filmowego są:

Kuba Mikurda – reżyser, z wykształcenia filozof i psycholog, kierownik Instytutu Nauk o Sztuce Szkoły Filmowej w Łodzi

Stanisław Liguziński – filmoznawca, wykładowca kursu magisterskiego Research in and Through Cinema w Holenderskiej Akademii Filmowej w Amsterdamie.