Grzegorz Mazurek. Business models in media in the times of digital transformation.

Innowacje dysruptywne, takie jak media spo?eczno?ciowe, rzeczywisto?? rozszerzona i wirtualna, technologie mobilne czy cloud computing szybko zmieniaj? krajobraz sfery spo?eczno-gospodarczej. Ogromne zmiany pojawiaj? si? w ró?nych bran?ach, ale tak?e w zachowaniu ludzi, w tym w sposobie tworzenia, konsumpcji, oceny i monetyzacji tre?ci kulturowych. Klienci s? raczej wspó?twórcami warto?ci ni? biernymi odbiorcami oferty oferowanej przez stron? poda?y rynkowej. Nowe media zmieniaj? sposób, w jaki tre?ci s? tworzone i konsumowane. Wielu nowych graczy – cz?sto bardzo silnych, bior?c pod uwag? ich si?? rynkow? – nie tylko do??cza do ?wiata mediów, ale tak?e zmienia sposób, w jaki ten ?wiat dzia?a i wykorzystywane w nim modele biznesowe. Kto decyduje, czy co? jest warto?ciowe pod wzgl?dem artystycznym? Czy istnieje zestaw zmiennych decyduj?cych o sukcesie artystycznego performance’u? Czy nadal istnieje zaufanie opinii publicznej do po?redników oceniaj?cych warto?? produktu kulturalnego? Wreszcie, czy sztuka i tworzenie tre?ci kulturowych ró?ni si? w epoce cyfrowej transformacji, a je?li tak, to kto mo?e z tego skorzysta?? A kto powinien widzie? tylko zagro?enia wspó?czesnej epoki cyfrowej?

Grzegorz Mazurek
Professor Grzegorz Mazurek is a researcher at the Kozminski University, a lecturer and consultant specializing in digital transformation of marketing and organization. A graduate of, among others: IESE Business School and University of Tilburg.