Laboratorium Narracji Wizualnych vnLab nominowane do Nagrody PISF

Zostaliśmy nominowani do Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Innowacje lub rozwiązanie technologiczne.

Laureaci zostaną ogłoszeni 14 września br. podczas 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

 

Więcej informacji tutaj.

Dziękujemy za wyróżnienie!

Rada Artystyczna

Rada Artystyczna przy Laboratorium Narracji Wizualnych pełni rolę doradczą, nie tylko w procesie powstawania nowych utworów w samym Laboratorium, ale przede wszystkim w procesie wyboru nowych uczestników naszego programu artystyczno-badawczego. Członkowie Rady Artystycznej, wraz z przedstawicielami vnLab, tworzą jury każdego konkursu ogłaszanego przez laboratorium.

  • prof. Barbara Dziekan-Vajda
  • prof. Milenia Fiedler
  • prof. Ryszard Kluszczyński
  • prof. Ryszard Lenczewski
  • dr hab. Katarzyna Mąka-Malatyńska, prof. PWSFTviT
  • dr hab. Piotr Mikucki, prof. PWSFTviT
  • dr Wojciech Staroń

Pytania i odpowiedzi

1. Czy twórcy, którzy będą rozwijać swój projekt w ramach badania, zachowują pełne prawa do swobodnego dysponowania gotowym dziełem VR jako autorzy?

Nie – producentem wiodącym każdego z utworów w ramach Labu jest Szkoła Filmowa i jako producent zachowuje prawa do dysponowania dziełem. Nie mniej jednak szkoła i Lab są otwarte na szeroką współpracę w tym zakresie a osoba, która w danym zespole pełni funkcję producenta ma za zadanie przygotować strategię promocji i dystrybucji projektu, która to strategia będzie najistotniejszym dokumentem w planowaniu dystrybucji dzieła po jego ukończeniu.

2. Odwołując się do §III. 2.2. czy poprzez dokumenty poświadczające rozumie się tu np. wydruki ze stron internetowych, gdzie opublikowany został program festiwalu, w którym znalazł się film uczestnika, a w przypadku CV to np. skan dyplomu ukończenia danej szkoły?

Dokumentami poświadczającymi osiągnięcia mogą być wszelkie formy z oświadczeniem aplikanta włącznie.

3. Pytanie odnośnie ekipy zgłoszonej przez uczestnika. Czy producent, którego trzeba podać to osoba fizyczna, rodzaj producenta kreatywnego, który nie musi prowadzić działalności gospodarczej i nie musi posiadać środków materialnych, które lokowałby w projekt (poza środkami przyznanymi przez laboratorium)?  

Tak, chodzi o osobę fizyczną mającą doświadczenie w produkcji utworów audiowizualnych, która będzie uczestniczyć w całym procesie produkcyjnym zarówno w zakresie artystycznym jak i organizacyjnym. Nie ma wymogu prowadzenia działalności gospodarczej, nie ma wymogu posiadania ani inwestowania żadnych środków przez osobę producenta.

4. Co znajduje się na wyposażeniu pracowni VR (lub będzie się znajdowało od stycznia) do dyspozycji uczestników? To ważne w kontekście budżetowania projektu. Budżet, o którym mowa w pkt. 9, to innymi słowy zakładany kosztorys projektu przedkładany przez uczestnika na etapie wniosku? Jeśli tak, to jak bardzo ma on być szczegółowy?

Na wyposażeniu znajdują się kamery sferyczne stereoskopowe róznego typu, kamery stereoskopowe, osprzęt do kamer, komputery wraz oprogramowaniem umożliwiającym postprodukcję obrazu VR, gogle VR różnego typu, w ograniczonym zakresie również sprzęt do rejestracji dźwięku (w tym przestrzennego). Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę że budżet projektu w przypadku aplikacji w ramach konkursu nie jest przez oceniających analizowany pod kontem mieszczenia się lub nie w zakładanym budżecie, ale w głównej mierze jest źródłem informacji co do sposobu myślenia o projekcie: jakie są proporcje kosztów pomiędzy poszczególnymi zadaniami, jakie elementy produkcji są zdaniem aplikantów najbardziej czaso- i zasobochłonne, jak rozkładają się akcenty w procesie realizacji, ile osób wykonuje poszczególne działania – to pozwala nam lepiej zrozumieć i wyobrazić sobie projekt i dzięki temu stwierdzić na ile wpisuje się on w plany i cele Pracowni.

5. Czy podana kwota dofinansowania jest brutto czy netto?  

Podana kwota jest kwotą brutto. Prosimy zwrócić uwagę, że wysokość dofinansowania i kwota budżetu nie muszą pozostawać ze sobą na tym etapie w ścisłej korelacji – jak wspomnieliśmy wyżej budżet ma wartość tylko informacyjną w związku z czym jego szczegółowość ma znaczenie ale powinien odpowiadać kwocie dofinansowania tylko jeśli chodzi o skalę kosztów, rząd wielkości. W procesie rozwoju projektu z całą pewnością będzie on podlegał istotnym modyfikacjom w związku z czym precyzyjne określanie poszczególnych wartości na obecnym etapie mija się z celem. Chodzi o wielkości szacunkowe.

6. Budżet konkursowy, a koprodukcja. – Czy budżet, który będziemy przygotowywali, powinien od samego początku zawierać planowane, ale zupełnie nie potwierdzone opcje koprodukcyjne? Czy jest możliwość podniesienia budżetu produkcji w trakcie realizacji projektu, chodzi o wypadek pozyskania dodatkowyś środków z zewnątrz?

Jeśli zespół uczestniczący w konkursie ma już zabezpieczone inne źródła finansowania, może włączyć je do planowania budżetu (w sprawie znaczenia budżetu etapie konkursu, patrz odpowiedź na pytanie 4), prosimy jednak o ich wymienienie i udokumentowanie. Włączenie koproducentów lub nowych źródeł do finansowania jest zawsze możliwe na etapie realizacji projektu, włączając, rzecz jasna, renegocjację warunków umowy.

7. [godło projektu] – czy chodzi o logotyp?

Godłem projektu jest dowolne słowo/zwrot identyfikujace projekt, np. skrócony tytuł.