Biogramy
Michał Matuszewski
Ewa Drygalska
Rytm Digital
Jan
Tomasz Łaptaszyński
Mikołaj Zacharow
Weronika Kozłowska
Jędrzej Hejduk
Aleksandra Ścisławska
Jakub Klepacz
Zuzanna Grabowska
Justyna Bebak-Szczucka
Jacek Mazur
Bartosz Kotarski
Piotr Ficner
Piotr Napieralski
Marta Chyła-Janicka
Miłosz Hermanowicz
Justyna Rucińska
Anita Kwiatkowska-Naqvi
Magdalena Wołowska
Małgorzata Kotlińska
Filip Gabriel Pudło
Wojciech Olchowski
Natalia Arsenopoulou
Penny Papageorgopoulou
George Anastassakis
Demitri Delinikolas
Caterina Antonopoulou
Iouliani Theona
Charalampos Rizopoulos
Dimitris Charitos
Monika Hapek
Fabrizio Calì
Adnan Hadzi
Weronika Lewandowska
Sandra Frydrysiak
Eyal Sivan
Sandra Gaudenzi
Laura Pawela
Frédéric Dubois
Tytus Szabelski
Katarzyna Boratyn
Paweł Starzec
Stanisław Liguziński
Marta Materska-Samek
Dagna Kidoń
Magdalena Sobocińska
Piotr Matysiak
Krzysztof Franek
Krzysztof Pijarski
Jacek Nagłowski
Pola Borkiewicz
Kuba Mikurda
Wojciech Olchowski

doktorant re?yserii CVR (cinematic virtual reality) w Studium Doktoranckim ?ódzkiej Szko?y Filmowej. Obecnie prowadzi Ko?o Naukowe VR w ?ódzkiej Szkole Filmowej zajmuj?ce si? edukacj? i rozwojem studenckich projektów CVR. Twórca i producent prezentowanych na festiwalach do?wiadcze? CVR. Obecnie realizuje zdj?cia do dokumentu kreacyjnego „Inhibitor” o relacjach cz?owiek-przyroda.
Producent kreatywny (Szko?a Wajdy) ponad 100 filmów krótkometra?owych zrealizowanych w mi?dzynarodowych zespo?ach.  Autor ponad 10 filmów krótkometra?owych, które by?y prezentowane na ró?nych mi?dzynarodowych festiwalach.

Absolwent edukacji medialnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (praca magisterska oparta na wizycie studyjnej dotycz?cej programów nauczania edukacji medialnej w szko?ach wy?szych w USA). Badacz mediów i autor ponad 10 recenzowanych artyku?ów z zakresu psychologii mediów prezentowanych na mi?dzynarodowych konferencjach.

Wieloletni edukator, nauczyciel i profesor medialny. Programista prezentacji VR na festiwalach. Fotograf i twórca wielu wystaw. Aktywista spo?eczny i wieloletni wolontariusz pomocy rozwojowej.

Wybrane festiwale: Sehsüchte Festival – Berlin, Niemcy; Ecoperformance Festival – Sao Paulo, Brazylia; Festiwal Konfrontacje Teatralne – Lublin, Polska; Mi?dzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy – ?ód?, Polska; Mi?dzynarodowy Festiwal Butohpolis – Warszawa, Polska; Lubelski Festiwal Filmowy – Lublin, Polska; Filmteractive – ?ód?, Polska; FilmFest Dresden – Drezno, Niemcy; LGBT Film Festival – Warszawa, Kraków, Wroc?aw, Pozna?, Gda?sk, ?ód?, Katowice, Lublin.