Biogramy
Michał Matuszewski
Ewa Drygalska
Rytm Digital
Jan
Tomasz Łaptaszyński
Mikołaj Zacharow
Weronika Kozłowska
Jędrzej Hejduk
Aleksandra Ścisławska
Jakub Klepacz
Zuzanna Grabowska
Justyna Bebak-Szczucka
Jacek Mazur
Bartosz Kotarski
Piotr Ficner
Piotr Napieralski
Marta Chyła-Janicka
Miłosz Hermanowicz
Justyna Rucińska
Anita Kwiatkowska-Naqvi
Magdalena Wołowska
Małgorzata Kotlińska
Filip Gabriel Pudło
Wojciech Olchowski
Natalia Arsenopoulou
Penny Papageorgopoulou
George Anastassakis
Demitri Delinikolas
Caterina Antonopoulou
Iouliani Theona
Charalampos Rizopoulos
Dimitris Charitos
Monika Hapek
Fabrizio Calì
Adnan Hadzi
Weronika Lewandowska
Sandra Frydrysiak
Eyal Sivan
Sandra Gaudenzi
Laura Pawela
Frédéric Dubois
Tytus Szabelski
Katarzyna Boratyn
Paweł Starzec
Stanisław Liguziński
Marta Materska-Samek
Dagna Kidoń
Magdalena Sobocińska
Piotr Matysiak
Krzysztof Franek
Krzysztof Pijarski
Jacek Nagłowski
Pola Borkiewicz
Kuba Mikurda
Weronika Lewandowska

Poetka spoken wordowa, re?yserka, pisarka i producentka wykonawcza VR Noccc. Wspó?pracuje z vnLabem i pracowni? VR/AR od 2019 roku. Doktorka kulturoznawstwa, badaczka nowych mediów i do?wiadcze? immersyjnych. Wyk?adowczyni kreatywnego pisania i sztuki
transmedialnej na Uniwersytecie SWPS oraz trendów w projektowaniu w School of Ideas w Warszawie. VR Creative Consultant w BioMinds Healthcare dla XR systemu, który bada nowe mo?liwo?ci rehabilitacji neurologicznej. Art Advisor dla ARtz – aplikacji dla rynku i wystaw NFTs.

Artist in Residence w ramach The Performing Art International Visegrad Fund w Pradze w 2020 (360 ° Poetry Performance dla CrossAttic/Bazaar Festival). Artist in Residence w RUK/Network of Art and Culture Research Centers, Kilba2Lab w Mariborze w 2021. Stypendystka Stypendium Artystycznego Miasta Sto?ecznego Warszawy w 2021.

W latach 2014-2016 by?a badaczk? w projekcie „+ -mózg. Kognitywny obraz ta?ca” – transdyscyplinarnego badania percepcji ta?ca w wirtualnej rzeczywisto?ci (fundusz badawczy Uniwersytetu SWPS). Obecnie w swojej praktyce artystycznej i badawczej koncentruje si? na nowych narz?dziach medialnych i immersyjnych sposobach ekspresji, które ingeruj? w cielesno??, uciele?niaj? obecno?? i maj? potencja? tworzenia niebinarnych cyfrowych historii. Interesuje si? percepcj?, tworzeniem awatarów, ludzkim g?osem i ruchem w wirtualnych ?rodowiskach, przysz?o?ci? performatywnych dzia?a? na ?ywo i neuronowych interfejsów oraz haptycznymi innowacjami dla do?wiadcze? VR/AR/XR, jak równie? przysz?o?ci? cyfrowych praw cz?owieka.

VR Noccc to wirtualnego poematu erotycznego, który mia? swoj? premier? na Sundance Film Festival i zosta? nagrodzony za najlepszy sound design dla rzeczywisto?ci VR i AR na Cinequest Film & VR Festival w 2021. Punktem wyj?cia scenariusza tego do?wiadczenia by? spokenwordowy wiersz Weroniki o tym samym tytule. Zosta? on tak?e przet?umaczony na 13 j?zyków i zaprezentowany w ponad 20 krajach na 3 kontynentach. Mo?na go by?o us?ysze? podczas wystawy „The Liberated Voice – Sound Poetry” w Palais de Tokyo w Pary?u, na której zaprezentowano najwa?niejsze zjawiska i kompozycje poezji d?wi?kowej XX i XXI wieku. Jej wiersza opublikowano w Rumunii, Estonii i Polsce.