Biogramy
Michał Matuszewski
Ewa Drygalska
Rytm Digital
Jan
Tomasz Łaptaszyński
Mikołaj Zacharow
Weronika Kozłowska
Jędrzej Hejduk
Aleksandra Ścisławska
Jakub Klepacz
Zuzanna Grabowska
Justyna Bebak-Szczucka
Jacek Mazur
Bartosz Kotarski
Piotr Ficner
Piotr Napieralski
Marta Chyła-Janicka
Miłosz Hermanowicz
Justyna Rucińska
Anita Kwiatkowska-Naqvi
Magdalena Wołowska
Małgorzata Kotlińska
Filip Gabriel Pudło
Wojciech Olchowski
Natalia Arsenopoulou
Penny Papageorgopoulou
George Anastassakis
Demitri Delinikolas
Caterina Antonopoulou
Iouliani Theona
Charalampos Rizopoulos
Dimitris Charitos
Monika Hapek
Fabrizio Calì
Adnan Hadzi
Weronika Lewandowska
Sandra Frydrysiak
Eyal Sivan
Sandra Gaudenzi
Laura Pawela
Frédéric Dubois
Tytus Szabelski
Katarzyna Boratyn
Paweł Starzec
Stanisław Liguziński
Marta Materska-Samek
Dagna Kidoń
Magdalena Sobocińska
Piotr Matysiak
Krzysztof Franek
Krzysztof Pijarski
Jacek Nagłowski
Pola Borkiewicz
Kuba Mikurda
Penny Papageorgopoulou

informatyczka, artystka wizualna i badaczka nowych mediów, obecnie zaanga?owana w badania doktoranckie nad posthumanizmem oraz wp?ywem urz?dze? noszonych i wk?adanych do cia?a na obraz cia?a i stan emocjonalny u?ytkowników. Jej zainteresowania naukowe obejmuj? informatyk? uciele?nion?, szersz? dziedzin? interakcji cz?owiek-komputer, jak równie? projektowanie, rozwój i ewaluacj? systemów immersyjnych. Posiada znacz?ce do?wiadczenie dydaktyczne w zawodowych szko?ach informatycznych oraz na studiach magisterskich i podyplomowych. Jako artysta wizualny pracuje z cyfrowymi i tradycyjnymi ?rodkami malarskimi, a tak?e z modelowaniem 3D i fotografi?. Jest doktorantk? na Wydziale Komunikacji i Studiów Medialnych Narodowego i Kapodistria?skiego Uniwersytetu w Atenach. W 2015 r. uzyska?a tytu? magistra w dziedzinie cyfrowych mediów komunikacyjnych i ?rodowisk interaktywnych na Narodowym i Kapodistria?skim Uniwersytecie w Atenach. W 2008 roku otrzyma?a tytu? BSc. w Telecommunications Science and Technology na Uniwersytecie Peloponezu. Jest cz?onkiem Spatial Media Research Group.

Projekty