Biogramy
Michał Matuszewski
Ewa Drygalska
Rytm Digital
Jan
Tomasz Łaptaszyński
Mikołaj Zacharow
Weronika Kozłowska
Jędrzej Hejduk
Aleksandra Ścisławska
Jakub Klepacz
Zuzanna Grabowska
Justyna Bebak-Szczucka
Jacek Mazur
Bartosz Kotarski
Piotr Ficner
Piotr Napieralski
Marta Chyła-Janicka
Miłosz Hermanowicz
Justyna Rucińska
Anita Kwiatkowska-Naqvi
Magdalena Wołowska
Małgorzata Kotlińska
Filip Gabriel Pudło
Wojciech Olchowski
Natalia Arsenopoulou
Penny Papageorgopoulou
George Anastassakis
Demitri Delinikolas
Caterina Antonopoulou
Iouliani Theona
Charalampos Rizopoulos
Dimitris Charitos
Monika Hapek
Fabrizio Calì
Adnan Hadzi
Weronika Lewandowska
Sandra Frydrysiak
Eyal Sivan
Sandra Gaudenzi
Laura Pawela
Frédéric Dubois
Tytus Szabelski
Katarzyna Boratyn
Paweł Starzec
Stanisław Liguziński
Marta Materska-Samek
Dagna Kidoń
Magdalena Sobocińska
Piotr Matysiak
Krzysztof Franek
Krzysztof Pijarski
Jacek Nagłowski
Pola Borkiewicz
Kuba Mikurda
Magdalena Sobocińska

Dr hab. Magdalena Soboci?ska, prof. nadzw. specjalizuje si? w problematyce zwi?zanej z zastosowaniami Internetu w marketingu, komunikacj? marketingow?, badaniami marketingowymi, funkcjonowaniem sfery kultury, procesami rozwoju konsumpcji, zrównowa?onym rozwojem i marketingiem produktów ekologicznych. Autorka i wspó?autorka ponad 200 publikacji z tego zakresu wydanych w formie monografii, rozdzia?ów w monografiach i podr?cznikach oraz artyku?ów. Za prac? doktorsk? pt. „Zachowania konsumentów na rynku dóbr kultury” otrzyma?a nagrod? Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego. Monografia habilitacyjna jej autorstwa: „Uwarunkowania i perspektywy rozwoju orientacji rynkowej w podmiotach sfery kultury” zosta?a wyró?niona w konkursie na prace naukowe przez Komitet Nauk Organizacji i Zarz?dzania Polskiej Akademii Nauk. Jest wspó?redaktorem 8 numerów Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc?awiu i 3 monografii po?wi?conych problematyce bada? marketingowych, a tak?e redaktorem goszcz?cym Special Issue „New Technologies in Customer Value Management in the Perspective of Sustainable Development” w ramach czasopisma „Sustainability”. Jest cz?onkiem Zarz?du Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. 

Projekty