Biogramy
Michał Matuszewski
Ewa Drygalska
Rytm Digital
Jan
Tomasz Łaptaszyński
Mikołaj Zacharow
Weronika Kozłowska
Jędrzej Hejduk
Aleksandra Ścisławska
Jakub Klepacz
Zuzanna Grabowska
Justyna Bebak-Szczucka
Jacek Mazur
Bartosz Kotarski
Piotr Ficner
Piotr Napieralski
Marta Chyła-Janicka
Miłosz Hermanowicz
Justyna Rucińska
Anita Kwiatkowska-Naqvi
Magdalena Wołowska
Małgorzata Kotlińska
Filip Gabriel Pudło
Wojciech Olchowski
Natalia Arsenopoulou
Penny Papageorgopoulou
George Anastassakis
Demitri Delinikolas
Caterina Antonopoulou
Iouliani Theona
Charalampos Rizopoulos
Dimitris Charitos
Monika Hapek
Fabrizio Calì
Adnan Hadzi
Weronika Lewandowska
Sandra Frydrysiak
Eyal Sivan
Sandra Gaudenzi
Laura Pawela
Frédéric Dubois
Tytus Szabelski
Katarzyna Boratyn
Paweł Starzec
Stanisław Liguziński
Marta Materska-Samek
Dagna Kidoń
Magdalena Sobocińska
Piotr Matysiak
Krzysztof Franek
Krzysztof Pijarski
Jacek Nagłowski
Pola Borkiewicz
Kuba Mikurda
Krzysztof Franek

dr Krzysztof Franek ? wyk?adowca akademicki, producent nowych mediów, przedsi?biorca z ponad dwudziestoletnim do?wiadczeniem. W Szkole Filmowej w ?odzi m.in. koordynuje dzia?ania Laboratorium Narracji Wizualnych oraz pe?ni funkcj? pe?nomocnika dziekana ds. technologii i innowacji na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej. Jako dyrektor zarz?dzaj?cy oraz prezes spó?ek z bran?y internetowej nadzorowa? realizacj? kilkuset projektów IT na zlecenie wielu krajowych i mi?dzynarodowych firm z bran?y medialnej. Ekspert Narodowego Centrum Bada? i Rozwoju, cz?onek grupy roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w obszarze Inteligentnych Technologii Kreacyjnych przy Ministerstwie Rozwoju oraz wspó?twórca i cz?onek rady ?ódzkiego Klastra Medialnego. Laureat wielu bran?owych nagród m.in. tytu?u Lidera Europejskiego Roku Kreatywno?ci i Innowacji w Polsce przyznanego przez Komisj? Europejsk?.

Projekty