Biogramy
Michał Matuszewski
Ewa Drygalska
Rytm Digital
Jan
Tomasz Łaptaszyński
Mikołaj Zacharow
Weronika Kozłowska
Jędrzej Hejduk
Aleksandra Ścisławska
Jakub Klepacz
Zuzanna Grabowska
Justyna Bebak-Szczucka
Jacek Mazur
Bartosz Kotarski
Piotr Ficner
Piotr Napieralski
Marta Chyła-Janicka
Miłosz Hermanowicz
Justyna Rucińska
Anita Kwiatkowska-Naqvi
Magdalena Wołowska
Małgorzata Kotlińska
Filip Gabriel Pudło
Wojciech Olchowski
Natalia Arsenopoulou
Penny Papageorgopoulou
George Anastassakis
Demitri Delinikolas
Caterina Antonopoulou
Iouliani Theona
Charalampos Rizopoulos
Dimitris Charitos
Monika Hapek
Fabrizio Calì
Adnan Hadzi
Weronika Lewandowska
Sandra Frydrysiak
Eyal Sivan
Sandra Gaudenzi
Laura Pawela
Frédéric Dubois
Tytus Szabelski
Katarzyna Boratyn
Paweł Starzec
Stanisław Liguziński
Marta Materska-Samek
Dagna Kidoń
Magdalena Sobocińska
Piotr Matysiak
Krzysztof Franek
Krzysztof Pijarski
Jacek Nagłowski
Pola Borkiewicz
Kuba Mikurda
Fabrizio Calì

Fabrizio Calì ma za sob? ponad 20-letni? karier? w sektorze komercyjnym jako grafik, ilustrator, animator 2D/3D, modelarz i rigger 3D, motion-graphic artist i artysta postprodukcyjny. Na przestrzeni lat jego dorobek obejmowa? ilustrowane ksi??ki, ró?norodne drukowane materia?y marketingowe, nieludzk? ilo?? reklam telewizyjnych, jingli telewizyjnych i zwi?zanych z nimi grafik, compositing oraz wizualizacje architektoniczne.

Przez ostatnie 9 lat jego multidyscyplinarna praca koncentrowa?a si? g?ównie na sektorze gier, jako jeden z cz?onków-za?o?ycieli malta?skiej firmy Mighty Box Games, zajmuj?cej si? grami niezale?nymi. Jego pierwszym du?ym projektem by?a animacja i grafika do gry przegl?darkowej: „Will Love Tear Us Apart”; unikalnej adaptacji utworu Joy Division „Love Will Tear Us Apart”, autorstwa Game Designer i Academic Gordon Calleja. Nast?pnie na Kickstarterze ukaza?a si? udana gra Posthuman Boardgame. Jako starszy artysta i animator w Mighty Box Games, Fabrizio by? równie? zaanga?owany w wiele ró?nych projektów wewn?trznych, wspó?prac? z innymi firmami, a tak?e wyprodukowa? kilka filmów na Kickstarterze dla innych firm zajmuj?cych si? grami planszowymi.

Jego dwa ostatnie projekty w sektorze komercyjnym to wizualizacja i odtworzenie spaceru 3D po „Pomniku Nieznanego ?o?nierza” autorstwa Antonio Sciortino, który jest obecnie wystawiony w Mu?a, Valletta; oraz gra Augmented Reality Game „Secrets of Palazzo Falzon” w Palazzo Falzon, Mdina.

Fabrizio rozpocz?? wyk?ady na Wydziale Sztuk Cyfrowych, na Wydziale Mediów i Nauk o Wiedzy, Uniwersytetu Malta?skiego, w 2011 roku jako wyk?adowca dorywczy. Z biegiem lat jego portfolio wyk?adowe powi?ksza?o si?, a obecnie jest wyk?adowc? wizytuj?cym w ró?nych jednostkach naukowych na wydziale, z g?ównym naciskiem na Ilustracj?, Animacj? i 3D.

W 2019 roku rozpocz?? realizacj? opartego na praktyce i Practice Led Doctoral Degree z naciskiem na VR i Design Considerations w Serious Games, pod nadzorem profesora Vince’a Briffa. Jego pierwszym projektem jest Project Morpheus, do?wiadczenie w grze terapeutycznej opartej na rozproszeniu uwagi A.I., dla dzieci poddawanych chemioterapii; we wspó?pracy z panem Luca Bondin z Wydzia?u Sztucznej Inteligencji ICT na UoM.

W 2020 roku zosta? wybrany jako pracownik naukowy na pó? etatu do zarz?dzania nowo utworzonym laboratorium MaKS Immersion Laboratory, w którym znajduj? si? ró?ne technologie zwi?zane z VR i AR oraz SIntegraM CAVE (Computer Automated Virtual Environment). Jako RSO, Fabrizio jest równie? w trakcie dodawania kodowania i Unity 3D do swojej cyfrowej zbroi.

Projekty
Fabrizio Calì