Biogramy
Michał Matuszewski
Ewa Drygalska
Rytm Digital
Jan
Tomasz Łaptaszyński
Mikołaj Zacharow
Weronika Kozłowska
Jędrzej Hejduk
Aleksandra Ścisławska
Jakub Klepacz
Zuzanna Grabowska
Justyna Bebak-Szczucka
Jacek Mazur
Bartosz Kotarski
Piotr Ficner
Piotr Napieralski
Marta Chyła-Janicka
Miłosz Hermanowicz
Justyna Rucińska
Anita Kwiatkowska-Naqvi
Magdalena Wołowska
Małgorzata Kotlińska
Filip Gabriel Pudło
Wojciech Olchowski
Natalia Arsenopoulou
Penny Papageorgopoulou
George Anastassakis
Demitri Delinikolas
Caterina Antonopoulou
Iouliani Theona
Charalampos Rizopoulos
Dimitris Charitos
Monika Hapek
Fabrizio Calì
Adnan Hadzi
Weronika Lewandowska
Sandra Frydrysiak
Eyal Sivan
Sandra Gaudenzi
Laura Pawela
Frédéric Dubois
Tytus Szabelski
Katarzyna Boratyn
Paweł Starzec
Stanisław Liguziński
Marta Materska-Samek
Dagna Kidoń
Magdalena Sobocińska
Piotr Matysiak
Krzysztof Franek
Krzysztof Pijarski
Jacek Nagłowski
Pola Borkiewicz
Kuba Mikurda
Adnan Hadzi

Dr Adnan Hadziselimovic (znany równie? jako dr Adnan Hadzi) jest obecnie starszym wyk?adowc? i badaczem na Wydziale Nauk o Mediach i Wiedzy Uniwersytetu Malta?skiego. Najnowszy projekt badawczy dr Hadzi’ego obejmuje wykorzystanie technologii immersyjnych w projekcie Immersion LabUniversity of Malta (ILUM), za który otrzyma? niedawno nagrod? ResearchExcellence Award na lata 2021-2023. W sk?ad konsorcjum ILUM wchodz?: Immersion Lab Wydzia?u Mediów i Wiedzy [MAKS] Uniwersytetu Malta?skiego, Visual NarrativesLaboratory [VNLAB] ?ódzkiej Szko?y Filmowej, Immersive Lab [IL] Uniwersytetu Artystycznego w Zurychu, Szwajcaria, Wydzia? Architektury, Projektowania i Planowania [DADU] Uniwersytetu w Sassari, W?ochy, oraz Spatial Media Research Group [SMRG] Narodowego i Kapodysta?skiego Uniwersytetu w Atenach, Grecja.
Przez ostatni? dekad? dr Hadzi regularnie pracowa? w Deckspace Media Lab w Londynie, w okresie, w którym rozwija? swoje badania w Goldsmiths, University of London, opieraj?c si? na pracy z Deptford.TV. By? to serwis do wspólnej edycji wideo, hostowany w szafach Deckspace, oparty na wolnym i otwartym oprogramowaniu, skompilowany w unikalny zestaw blogów, systemu zarz?dzania tre?ci?, bazy danych filmów i narz?dzi do compositingu. Poprzez Deptford.TV utrzymywa? silny profil jako badacz kierowany przez praktyk?. Kierowanie projektem Deptford TV wymaga?o zaawansowanej wiedzy na temat aktualnych osi?gni?? w dziedzinie sztuki nowych mediów oraz ruchomych obrazów na ró?nych platformach. Dr Hadzi prowadzi? regularne warsztaty w medialabie Deckspace. Deptford.TV by?o w mniejszym stopniu telewizj?, a w wi?kszym produkcj? filmow? i ?ledzi? ewolucj? mediatoolkitów i systemów monta?owych, takich jak te zawarte w doskona?ym projekcie linuksowym PureDyne.
Zainteresowania badawcze dr Hadzi ?wiadcz? o jego zaanga?owaniu na rzecz równych szans nie tylko w zasadzie, ale i w praktyce. W ten sposób praktyka artystyczna jako badanie staje si? wa?na w dyskusji na temat „dost?pu do technologii”, kluczowego punktu dla mediów cyfrowych/spo?ecznych. Jego badania maj? wp?yw spo?eczny dzi?ki wolnemu oprogramowaniu i technologiom OpenSource. Obecnie dr Hadzi uczestniczy w projekcie Partnerstwa Strategiczne Do?wiadczenie i technologie immersyjne – od praktyki twórczej do teorii edukacyjnej, po zako?czonym sukcesem pilota?owym projekcie badawczym H2020 CreekNet. Projekt pilota?owy CreekNet anga?owa? zró?nicowan? populacj? we wdra?anie zestawu narz?dzi sieciowych MAZIzone Do-It-Yourself, s?u??cych do wymiany spo?eczno?ciowej opartej na zbiorowej ?wiadomo?ci, w ograniczonym obszarze geograficznym, Deptford, w po?udniowo-wschodnim Londynie, w Wielkiej Brytanii.
Dr Hadzi wspó?redaguje i produkuje seri? ksi??ek komputerowych after.video, zg??biaj?c teori? wideo, zastanawiaj?c si? nad sieciowym wideo, które dog??bnie zmienia wzorce medialne (Youtube, dziennikarstwo obywatelskie, nadzór wideo itp.) Pierwszy tom After Video, po?wi?cony zgromadzeniom, koncentruje si? na spo?ecze?stwie, którego zmontowana na nowo sfera obrazu wywo?uje nowe wzorce i polityk? widzialno?ci, w której sieciowe i cyfrowe wideo wytwarza nowe formy percepcji, reklamy, a nawet (wspó?)obecno?ci. After Video jest wnikliw?, wieloaspektow? krytyk? obrazów medialnych, która przyjmuje perspektywy praktyków, teoretyków, socjologów, programistów, artystów i dzia?aczy politycznych, co wydaje si? niezb?dne, prezentuj?c unikaln? seri? publikacji, która podejmuje refleksj? nad wideo w uj?ciu teoretycznym, ale próbuje te? ??czy? form? i tre??.
W swojej pracy dokumentalnej dr Hadzi ?ledzi artystów-?artownisiów The Yes Men i sieciowych prowokatorów z Bitnik Collective. W 2013 roku opublikowa? dokument Bitter Lemons, w którym przygl?da si? cytrynowym gajom po obu stronach cypryjskiej ziemi niczyjej. Gorzkie cytryny to poruszaj?ca historia przyja?ni mi?dzy wrogami, która przetrwa?a wbrew przeciwno?ciom losu ponad 30 lat roz??ki. Przedstawia unikaln? lokaln? perspektyw? na zapomniany konflikt na Cyprze, który w 2004 roku sta? si? cz??ci? Unii Europejskiej, od ludzi, którzy od 1974 roku ?yj? z konsekwencjami tego konfliktu, wspomnieniami, polami minowymi i barykadami. Obecny projekt dokumentalny dr Hadzi skupia si? na jego zaanga?owaniu w kolektyw sztuki medialnej !Mediengruppe Bitnik.
Jest to kolektyw wspó?czesnych artystów pracuj?cych w Internecie i z Internetem. Praktyka Bitnika rozszerza si? z przestrzeni cyfrowej na przestrze? fizyczn?, cz?sto celowo stosuj?c utrat? kontroli w celu zakwestionowania ustalonych struktur i mechanizmów. W swoich pracach Bitnik formu?uje fundamentalne pytania dotycz?ce wspó?czesnych problemów. Na pocz?tku 2013 roku Bitnik wys?a? paczk? do za?o?yciela WikiLeaks, Juliana Assange’a, przebywaj?cego w ambasadzie Ekwadoru. W paczce znajdowa?a si? kamera, która transmitowa?a na ?ywo w internecie jej drog? przez system pocztowy: „Przesy?ka dla pana Assange’a” SYSTEM_TEST i Live Mail Art Piece.

Projekty
Adnan Hadzi