Pytania i odpowiedzi

1. Czy twórcy, którzy będą rozwijać swój projekt w ramach badania, zachowują pełne prawa do swobodnego dysponowania gotowym dziełem VR jako autorzy?

Nie – producentem wiodącym każdego z utworów w ramach Labu jest Szkoła Filmowa i jako producent zachowuje prawa do dysponowania dziełem. Nie mniej jednak szkoła i Lab są otwarte na szeroką współpracę w tym zakresie a osoba, która w danym zespole pełni funkcję producenta ma za zadanie przygotować strategię promocji i dystrybucji projektu, która to strategia będzie najistotniejszym dokumentem w planowaniu dystrybucji dzieła po jego ukończeniu.

2. Odwołując się do §III. 2.2. czy poprzez dokumenty poświadczające rozumie się tu np. wydruki ze stron internetowych, gdzie opublikowany został program festiwalu, w którym znalazł się film uczestnika, a w przypadku CV to np. skan dyplomu ukończenia danej szkoły?

Dokumentami poświadczającymi osiągnięcia mogą być wszelkie formy z oświadczeniem aplikanta włącznie.

3. Pytanie odnośnie ekipy zgłoszonej przez uczestnika. Czy producent, którego trzeba podać to osoba fizyczna, rodzaj producenta kreatywnego, który nie musi prowadzić działalności gospodarczej i nie musi posiadać środków materialnych, które lokowałby w projekt (poza środkami przyznanymi przez laboratorium)?  

Tak, chodzi o osobę fizyczną mającą doświadczenie w produkcji utworów audiowizualnych, która będzie uczestniczyć w całym procesie produkcyjnym zarówno w zakresie artystycznym jak i organizacyjnym. Nie ma wymogu prowadzenia działalności gospodarczej, nie ma wymogu posiadania ani inwestowania żadnych środków przez osobę producenta.

4. Co znajduje się na wyposażeniu pracowni VR (lub będzie się znajdowało od stycznia) do dyspozycji uczestników? To ważne w kontekście budżetowania projektu. Budżet, o którym mowa w pkt. 9, to innymi słowy zakładany kosztorys projektu przedkładany przez uczestnika na etapie wniosku? Jeśli tak, to jak bardzo ma on być szczegółowy?

Na wyposażeniu znajdują się kamery sferyczne stereoskopowe róznego typu, kamery stereoskopowe, osprzęt do kamer, komputery wraz oprogramowaniem umożliwiającym postprodukcję obrazu VR, gogle VR różnego typu, w ograniczonym zakresie również sprzęt do rejestracji dźwięku (w tym przestrzennego). Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę że budżet projektu w przypadku aplikacji w ramach konkursu nie jest przez oceniających analizowany pod kontem mieszczenia się lub nie w zakładanym budżecie, ale w głównej mierze jest źródłem informacji co do sposobu myślenia o projekcie: jakie są proporcje kosztów pomiędzy poszczególnymi zadaniami, jakie elementy produkcji są zdaniem aplikantów najbardziej czaso- i zasobochłonne, jak rozkładają się akcenty w procesie realizacji, ile osób wykonuje poszczególne działania – to pozwala nam lepiej zrozumieć i wyobrazić sobie projekt i dzięki temu stwierdzić na ile wpisuje się on w plany i cele Pracowni.

5. Czy podana kwota dofinansowania jest brutto czy netto?  

Podana kwota jest kwotą brutto. Prosimy zwrócić uwagę, że wysokość dofinansowania i kwota budżetu nie muszą pozostawać ze sobą na tym etapie w ścisłej korelacji – jak wspomnieliśmy wyżej budżet ma wartość tylko informacyjną w związku z czym jego szczegółowość ma znaczenie ale powinien odpowiadać kwocie dofinansowania tylko jeśli chodzi o skalę kosztów, rząd wielkości. W procesie rozwoju projektu z całą pewnością będzie on podlegał istotnym modyfikacjom w związku z czym precyzyjne określanie poszczególnych wartości na obecnym etapie mija się z celem. Chodzi o wielkości szacunkowe.

6. Budżet konkursowy, a koprodukcja. – Czy budżet, który będziemy przygotowywali, powinien od samego początku zawierać planowane, ale zupełnie nie potwierdzone opcje koprodukcyjne? Czy jest możliwość podniesienia budżetu produkcji w trakcie realizacji projektu, chodzi o wypadek pozyskania dodatkowyś środków z zewnątrz?

Jeśli zespół uczestniczący w konkursie ma już zabezpieczone inne źródła finansowania, może włączyć je do planowania budżetu (w sprawie znaczenia budżetu etapie konkursu, patrz odpowiedź na pytanie 4), prosimy jednak o ich wymienienie i udokumentowanie. Włączenie koproducentów lub nowych źródeł do finansowania jest zawsze możliwe na etapie realizacji projektu, włączając, rzecz jasna, renegocjację warunków umowy.

7. [godło projektu] – czy chodzi o logotyp?

Godłem projektu jest dowolne słowo/zwrot identyfikujace projekt, np. skrócony tytuł.

Pracownia Doświadczeń na Żywo

W Pracowni Doświadczeń na Żywo realizujemy projekty badawcze: System do immersyjnej rejestracji wydarzeń „live VR” oraz Nowe formy sztuk performatywnych. Ich celem jest badanie nowych technologii jako środka przekazu – stworzenie immersyjnego przeżycia scenicznego. Dzięki próbom rejestracji wykonań muzycznych, spektakli i performansów w technologii VR w celu znalezienia odpowiedniego sposobu opowiadania o muzyce i praktykach okołoteatralnych, powstaną doświadczenia muzyczne i sceniczne, które pozwolą widzowi uczestniczyć w wydarzeniu w pełny i atrakcyjny dlań sposób.

Kierownik pracowni:

Dariusz Kamiński, dkaminski@vnlab.org

Projekty

System do immersyjnej rejestracji wydarzeń „live VR”

Celem projektu jest zbadanie nowej technologii jako środka przekazu – stworzenie immersyjnego przeżycia koncertowego. W jego ramach powstaną rejestracje „live VR” dzieł muzycznych w różnych obsadach, by dokładnie sprawdzić, jak ustawienie kamer i mikrofonów wpływa na narrację transmisji oraz jaki ma wpływ na odbiór dzieła. Całość wypracowanego materiału zostanie poddana badaniom publiczności na specjalnie przygotowanych na tę okazję pokazach. To na podstawie tych danych oraz na podstawie konsultacji ze specjalistami zostaną zweryfikowane niedociągnięcia oraz zostanie opracowany system rejestracji wydarzeń „live VR”, który w pełni pozwoli stworzyć sytuację obecności na sali koncertowej, w pełnym tego słowa znaczeniu – zarówno pod względem dźwiękowym, jak również wizualnym.

Kierowniczka projektu: Joanna Dobrzańska, jdobrzanska@vnlab.org

Nowe formy sztuk performatywnych

Projekt skupia się wokół narracji powstających w wyniku połączenia nowoczesnych środków wyrazu artystycznego (w tym narzędzi technologicznych) oraz form wywodzących się z tradycji teatralnych obszarów poszukiwań z dominującymi działaniami o charakterze aktorskim. W efekcie działań pracowni powstanie przestrzeń aktywizująca społeczność uczelnianą w obszarze sztuki performance’u z zamiarem wykreślenia nowej przestrzeni upubliczniania nie tylko utworów artystycznych, ale i naukowych.
Założeniem głównym tego projektu jest zbadanie procesu powstawania autorskiego spektaklu/performance’u intensywnie eksplorującego idee sztuk performatywnych oraz (w warstwie estetycznej) innych dziedzin sztuk, których wspólnym mianownikiem będzie określony zakres tematyczno-emocjonalny. Pracownia stanowi również rozwój projektów Kampus oraz kanału YouTube Szkoły Filmowej.

Koordynator pracowni: Wacław Mikłaszewski, wmiklaszewski@vnlab.org

Pracownia Percepcji i Badań Odbiorców

W ramach Pracowni Percepcji i Badań Odbiorców realizowane są badania uczestników i twórców kultury oraz innych podmiotów sektora kreatywnego. Istotną grupę badawczą stanowią również młodzi widzowie i tworzone dla nich treści (w szczególności filmy animowane). Przedmiot badań koncentruje się na znaczeniu nowych mediów zarówno w procesach kreacji, promocji i dystrybucji, jak i uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze wizualnej. Oprócz badań realizowanych klasycznymi metodami w procesie badawczym stosuje się podejście odwołujące się do dorobku neuronauk (w tym neuroestetyki), opierające się m.in. na badaniach okulograficznych (eyetrackingowych), czy biometrycznych badaniach emocji (face reading i GSR). Pracownicy Pracowni poszukują odpowiedzi na pytania: jak przebiegają i czym są warunkowane procesy odbioru kultury oraz jaką rolę pełnią nowe technologie w tworzeniu i zarządzaniu sferą kultury.

Pracownia wspiera również badawczo pozostałe pracownie Laboratorium.

Kierowniczka pracowni: Magdalena Sobocińska, msobocinska@vnlab.org

Pracownia VR/AR

Pracownia Rzeczywistości Wirtualnej i Rozszerzonej prowadzić będzie interdyscyplinarne projekty artystyczno-badawcze, których rezultatem będą realizacje immersyjnych doświadczeń. W każdym roku zostanie powołanych pięć zespołów, dzięki którym powstanie co najmniej pięć utworów wraz z pełną dokumentacją przebiegu oraz ze wskazaniem potencjalnych problemów natury technicznej, artystycznej i produkcyjnej oraz ich możliwych rozwiązań. Proces twórczych eksperymentów poddawany będzie wnikliwej analizie, zmierzającej do formowania nowego języka audiowizualnego, ze szczególnym naciskiem na krytyczny namysł nad zagadnieniami immersyjnych narracji. Zrealizowane prace będą również przedmiotem badań percepcji odbiorców z wykorzystaniem narzędzi neuronauk. W oparciu o wyniki badań i analiz powstaną rekomendacje i publikacje naukowe dotyczące medium współczesnych przekazów audiowizualnych, poszerzających pole interakcji człowieka z rzeczywistością cyfrową.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania projektów w ramach otwartego naboru do Pracowni VR/AR Laboratorium Narracji Wizualnych PWSFTviT na 2020 rok.

Kierownictwo pracowni:

Pola Borkiewicz, pborkiewicz@vnlab.org
Jacek Nagłowski, jnaglowski@vnlab.org

Pracownia VR/AR – konkurs

Pracownia VR/AR vnLab ogłasza konkurs na uczestnictwo w programie artystyczno-badawczym pracowni.

Do udziału zapraszamy twórców zainteresowanych tworzeniem ambitnych narracyjnych form VR/AR.

W celu wzięcia udziału w konkursie należy:

 1. Zapoznać się z REGULAMINEM konkursu
 2. Przygotować i wysłać na adres KONKURSY@szkolafilmowawlodzi.pl wymagane w regulaminie dokumenty:
  • curriculum vitae wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane do uczestnictwa w konkursie doświadczenie
  • portfolio dotychczasowych dokonań twórczych
  • dokumentacja projektu artystycznego lub dokumentalnego, który kandydat(ka) planuje rozwinąć w formie interaktywnej
 3. wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu na udział w programie artystyczno-badawczym Pracowni VR/AR vnLab.

§ I. Organizator i cel Konkursu

Organizatorem konkursu na udział w programie artystyczno-badawczym Pracowni VR/AR vnLab na rok 2020 (zwanego dalej „Konkursem”) jest Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Laboratorium Narracji Wizualnych z siedzibą przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi, 90-323 (zwana dalej „Organizatorem”). Celem Konkursu jest wybranie pięciu projektów wirtualnej rzeczywistości o charakterze artystycznym do uczestnictwa w programie artystyczno-badawczym Pracowni VR/AR przy Laboratorium.

§ II. Udział w Programie Pracowni VR/AR

Pracownia VR/AR poświęcona jest badaniu i rozwojowi form narracji w ramach doświadczeń immersyjnych, powstających w wyniku wykorzystania cyfrowych technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Działalność pracowni polega na wspieraniu powstawania wybranych narracyjnych form VR/AR oraz sukcesywnym badaniu zarówno samego procesu powstawania każdego z utworów jak i (w ograniczonym zakresie) odbioru tych utworów i porównywaniu tego odbioru z zamierzeniami twórców. W pracowni rozwijanych będzie rocznie 5 projektów, doprowadzonych w ciągu 12 miesięcy (od początku stycznia do końca grudnia) do etapu finalnie skończonych projektów gotowych do dystrybucji. Każdy z utworów będzie powstawał w procesie zarówno twórczym, jak i badawczym: dążeniem uczestników pracowni będzie odnalezienie odpowiedniej struktury narracyjnej dla opowiadanej przez siebie historii, dobranie adekwatnych środków wyrazu, rozwiązań technologicznych i produkcyjnych, wreszcie realizacja i postprodukcja utworu. Istotnym elementem programu są obowiązkowe dla uczestników trzydniowe warsztaty odbywające się nie rzadziej niż raz w miesiącu, w ramach których zespoły realizacyjne mają za zadanie rozwijać swoje pomysły i wspierać swoją wiedzą i umiejętnościami rozwój pozostałych projektów. Ponadto każdy z członków zespołu realizacyjnego zobowiązuje się do przygotowania za zakończenie każdego z etapów produkcyjnych (preprodukcja, produkcja, postprodukcja) dzieła w postaci opisów koncepcji i/lub prototypów tych elementów doświadczenia za których realizację odpowiada (np. koncepcja montażowa, dźwiękowa, prototypu udźwiekowienia, koncepcje graficzne itp.).  Kopie wszystkich prototypów pozostaną w archiwum Pracowni jako materiał przykładowy do dalszych badań i prezentacji. Wszystkie procesy twórcze oraz efekty ich działania mogą podlegać badaniom.

§ III. Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. W Konkursie uczestniczyć mogą osoby fizyczne oraz zespoły autorskie, które posiadają doświadczenie w zakresie tworzenia projektów artystycznych z dziedziny fotografii, filmu, teatru, sztuk wizualnych, instalacji artystycznych lub architektury prezentowanych na festiwalach lub wystawach indywidualnych lub zbiorowych w uznanych ośrodkach artystycznych.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przekazanie Organizatorowi zgłoszenia zawierającego łącznie:
  1. wypełniony i wysłany formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ, a zawierający:
   • tytuł, krótki opis i godło projektu
   • imię i nazwisko lub nazwa kandydata do Konkursu,
   • adres zamieszkania lub siedziby kandydata do Konkursu,
   • numer telefonu i adres email,
   • deklarację: „Wyrażam zgodę na udział w konkursie na uczestnictwo w programie Pracowni VR/AR na rok 2020 vnLabu i akceptuję jego regulamin”,
  2. curriculum vitae wraz z dokumentami potwierdzające doświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
  3. portfolio dotychczasowych dokonań twórczych, potwierdzające doświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Portfolio może zawierać linki do utworów filmowych i innych treści multimedialnych.
  4. Treatment doświadczenia wirtualnej rzeczywistości o charakterze narracyjnym, które ma być realizowane w ramach pracowni VR/AR
  5. Uzasadnienie wyboru medium odpowiadające na pytania: dlaczego VR jest najbardziej odpowiednim medium dla tego projektu / dlaczego ten projekt nadaje się do VR.
  6. Eksplikacja reżyserska/realizacyjna, w tym planowane środki realizacyjne wizualne, dźwiękowe, przestrzenne, ew. interaktywne.
  7. MoodBook lub MoodBoard doświadczenia
  8. Skład ekipy realizacyjnej (preferowane będą zespoły najbardziej kompletne zawierające reżysera, autora zdjęć/animatora, producenta, dźwiękowca, montażystę/programistę. W przypadku zespołów niekompletnych Laboratorium w przypadku wyboru projektu do realizacji oferuje pomoc w znalezieniu brakujących członków zespołu, niemniej funkcja reżysera i funkcja producenta muszą być obsadzone w momencie zgłoszenia i potwierdzone odpowiednim doświadczeniem. Każda z wymienionych funkcji może być pełniona przez jedną lub więcej osób, dopuszcza się również sytuacje w których jedna osoba pełni więcej niż jedną funkcję, wymagane jest jednak wykazanie doświadczenia danej osoby w ramach każdej z funkcji którą ma pełnić w projekcie.
  9. Budżet doświadczenia mieszczący się w granicach od 50 000 zł do 80 000 zł lub większy w przypadku gdy aplikant posiada dodatkowe finansowanie projektu. Możliwe jest realizowanie projektu przez Laboratorium jako ko-produkcji przy założeniu jednakże, że Laboratorium pozostaje producentem wiodącym projektu bez względu na proporcje wkładu finansowego w realizację produkcji.

   Wszystkie wymienione wyżej dokumenty, przygotowane w formacie PDF, i opisane [godło projektu]-["doswiadczenie" lub "treatment" lub "MoodBook: etc.]-2019.pdf, należy kierować na adres KONKURSY@szkolafilmowawlodzi.pl, umieszczając w tytule mejla godło projektu.
 3. Projekt powinien spełniać łącznie następujące wymagania:
  1. stanowi wyłączną twórczość osoby (lub zespołu) dokonującej zgłoszenia oraz jej wyłączą własność, także w zakresie przysługujących twórcy praw autorskich lub w momencie złożenia projektu pozyskane są już niezbędne prawa umożliwiające realizację doświadczenia. W drugim z przypadków niezbędne jest załączenie dokumentów potwierdzających nabycie praw
  2. nie był wcześniej wykorzystany w całości lub w fragmentach w innym projekcie interaktywnym lub multimedialnym
 4. Termin przesyłania zgłoszeń upływa z dniem 31 października 2019 roku. Po otrzymaniu kompletnego zgłoszenia Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia do Konkursu na adres mejlowy podany w formularzu.
 5. Warunkiem uznania zgłoszenia za skutecznie przesłane jest możliwość prawidłowego odczytania nadesłanych plików.
 6. Każdy kandydat do Konkursu może złożyć tylko jedno zgłoszenie do Konkursu. W ramach zgłoszenia mogą być załączone maksymalnie dwa Projekty.
 7. Dokonanie nieprawidłowego zgłoszenia może spowodować wykluczenie z Konkursu zawartej w nim Koncepcji.
 8. Dokonanie zgłoszenia jest dobrowolne i oznacza w szczególności:
  1. przyjęcie i zaakceptowanie w pełni postanowień niniejszego regulaminu,
  2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej się w celach związanych z przeprowadzeniem, dokumentacją i promocją Konkursu. Klauzule dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowią załącznik nr … do niniejszego regulaminu.
  3. nieodpłatne udzielenie Organizatorowi niewyłącznego oraz nieograniczonego czasowo i terytorialnie prawa do korzystania i rozporządzania nadesłanych dokumentacji Projektów na wszystkich polach eksploatacji, co w szczególności obejmuje wytwarzanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku egzemplarzy utrwalenia, wprowadzanie do obrotu, publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym  udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznej (w tym w szczególności Internetu). Organizator uzyskuje wymienione prawa z chwilą otrzymania dokumentacji Projektów. Prawa te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach dokumentacyjnych, a także do promocji i reklamy Konkursu, a także w informacjach o Konkursie oraz relacjonowaniu jego przebiegu.

§ IV. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. Jury ocenia zgłoszone przez uczestników Konkursu Projekty biorąc pod uwagę w szczególności:
  1. walor artystyczny Projektu,
  2. potencjał artystyczny Projektu jako doświadczenia wirtualnej rzeczywistości,
  3. oryginalność Projektu w kontekście istniejących form doświadczeń wirtualnej rzeczywistości
  4. uzasadnienie twórcy/twórców, dlaczego chciałby zrealizować Projekt w formie doświadczenia wirtualnej rzeczywistości (świadomość medium),
  5. dotychczasowe osiągnięcia twórcy/twórców.
  6. Racjonalność budżetową projektu (świadomość produkcyjna)
  7. Zgodność projektu z celami artystyczno-badawczymi Pracowni VR/AR, w szczególności wkład w rozwój języka narracji pasywnych w wirtualnej rzeczywistości lub narracji interaktywnych w wirtualnej rzeczywistości.
 3. W bieżącym roku w konkursie nie będą brane pod uwagę projekty rozszerzonej rzeczywistości (AR) oraz projekty o charakterze gier.
 4. Jury wybiera 5 Projektów, które wezmą udział w programie artystyczno-badawczym Pracowni VR/AR vnLab na rok 2020.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora do dnia 10.11.2019 r. Organizator powiadomi laureatów o wynikach Konkursu drogą mailową, na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym

§ V. Wyjaśnienia co do wymagań regulaminowych

 1. W trakcie trwania Konkursu osoby i podmioty w tym zespoły autorskie, które mają zamiar wziąć w nim udział lub też dokonały skutecznego zgłoszenia do Konkursu, mogą zwracać się do Organizatora z pytaniami związanymi z wymaganiami dotyczącymi Projektu, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Pytania, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny być kierowane drogą mailową na adres: KONKURSY@szkolafilmowawlodzi.pl oraz zawierać wskazanie imienia i nazwiska osoby pytającej.
 3. Pytania związane z wymaganiami dotyczącymi Projektu powinny być przesłane najpóźniej do dnia 9 października 2019 r. Na pytania te Organizator udzieli odpowiedzi najpóźniej do dnia 20 października 2019 r.
 4. Odpowiedzi Organizatora, o których mowa w ust. 3 powyżej, zostaną udzielone poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej Konkursu.
 5. Opublikowane odpowiedzi, o których mowa w ust. 4 powyżej, będą traktowane na równi z postanowieniami niniejszego regulaminu, jeśli chodzi wymagania dotyczące Projektu.
 6. Pytania przesłane po upływie przewidzianego dla nich w ust. 3 powyżej terminu zostaną pozostawione bez odpowiedzi.

§ VI. Jury

 1. Członków Jury powołuje i odwołuje Rada Artystyczna Organizatora.
 2. Jury będzie oceniało Projekty kierując się ich walorami artystycznymi i oryginalnością oraz innymi wymaganiami zawartymi w niniejszym regulaminie, a także odpowiedziami udzielonymi przez Organizatora, o których mowa w § IV ust. 4 regulaminu.
 3. Decyzje Jury zapadają zwykłą większością głosów przy obecności większości członków Jury.
 4. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.

§ VII. Prawa autorskie

 1. Laureatem jest uczestnik Konkursu, który na podstawie decyzji Jury został włączony do programu artystyczno-badawczego Pracowni VR/AR vnLab na rok 2020. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Koncepcji Laureata, przez „Koncepcję”, o której mowa w niniejszym paragrafie należy rozumieć Koncepcję Laureata.
 2. Wszystkie prawa do Projektu zostaną na podstawie odrębnej umowy przeniesione producenta wiodącego projektu, którym jest Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Shillera, mocą której Organizator nabywa wszelkie autorskie prawa majątkowe do finalnego utworu, obejmujące wszystkie pola eksploatacji znane w tej chwili, a w szczególności:
  1. wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy (w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, uploading, downloading), digitalizację,
  2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,
  3. publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie (bezprzewodowe lub przewodowe, przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity) i reemitowanie, w dowolnym systemie, technice lub formacie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, udostępnianie jako wideo na zamówienie (video-on-demand), webcasting, simulcasting, oraz udostępnianie z wykorzystaniem technologii strumieniowej (streaming), technologii wysokiej rozdzielczości (HD), technologii trójwymiarowej (3D) i technologii VR, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
  4. użycie w utworze multimedialnym,
  5. wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznej (w tym w szczególności Internetu, sieci multimedialnych i IPTV), jak również udostępnianie możliwości zwielokrotniania za pośrednictwem sieci informatycznej.
 3. Laureat przenosi na Organizatora wyłączne oraz nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do finalnego utworu VR realizowanego w Pracowni VR/AR vnLab, na polach eksploatacji wymienionych w pkt 5 ,w szczególności do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z ich opracowania. Laureat zobowiązuje się również, że nie będzie podejmował działań ograniczających to prawo w przyszłości.
 4. Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania jego autorskich praw osobistych do finalnego utworu VR realizowanego w Pracowni VR/AR vnLab, oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający Organizatora w wykonywaniu jego praw do rzeczonych utworów. Zdanie wcześniejsze dotyczy w szczególności decydowania o udostępnieniu tych utworów odbiorcom (publiczności).
 5. Organizator zobowiązuje się udostępnić finalny utwór publiczności w otwartym dostępie, w ramach cyfrowej serii wydawniczej vnLab przy Wydawnictwie Biblioteki i Ośrodka Informacji Filmowej PWSFTviT w Łodzi.

§ VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach niezastrzeżonych do decyzji Jury, decyzje podejmuje Organizator. Organizator rozstrzyga wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin sporządzono w wersji polskiej i angielskiej. W razie wątpliwości interpretacyjnych decydujące znaczenie ma wersja polska.
 3. Sądem właściwym w przypadku ewentualnych sporów jest sąd powszechny właściwy według siedziby Organizatora.

Pracownia Narracji Interaktywnych – konkurs

Pracownia Narracji Interaktywnych vnLab ogłasza konkurs na uczestnictwo w programie artystyczno-badawczym pracowni.

Do udziału zapraszamy twórców zainteresowanych tworzeniem autonomicznych, interaktywnych cyfrowych projektów fotograficznych lub filmowych o charakterze dokumentalnym lub artystycznym.

W celu wzięcia udziału w konkursie należy:

 1. Zapoznać się z REGULAMINEM konkursu
 2. Przygotować i wysłać na adres KONKURSY@szkolafilmowawlodzi.pl wymagane w regulaminie dokumenty:
  • curriculum vitae wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane do uczestnictwa w konkursie doświadczenie
  • portfolio dotychczasowych dokonań twórczych
  • dokumentacja projektu artystycznego lub dokumentalnego, który kandydat(ka) planuje rozwinąć w formie interaktywnej
 3. wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu na udział w programie artystyczno-badawczym Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab

§ I. Organizator i cel Konkursu

Organizatorem konkursu na udział w programie artystyczno-badawczym Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab na rok 2020 (zwanego dalej „Konkursem”) jest Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Laboratorium Narracji Wizualnych z siedzibą przy ul. Targowej 61/63 w Łodzi, 90-323 (zwana dalej „Organizatorem”). Celem Konkursu jest wybranie pięciu najlepszych projektów fotograficznych lub filmowych o charakterze dokumentalnym/artystycznym – także takich, które wykorzystują inne media – do uczestnictwa w programie artystyczno-badawczym Pracowni Narracji Interaktywnych przy Laboratorium.

§ II. Udział w Programie Pracowni Narracji Interaktywnych

Pracownia Narracji Interaktywnych poświęcona jest badaniu i rozwojowi form narracji, powstających w wyniku wykorzystania cyfrowych technologii interaktywnych w filmie dokumentalnym oraz formach pokrewnych, takich jak reportaż, fotografia dokumentalna czy esej filmowy. Działalność pracowni polega na wspieraniu powstawania wybranych narracyjnych form interaktywnych. W pracowni rozwijanych będzie rocznie 5 projektów interaktywnych, na pierwszym etapie działań, od stycznia do czerwca, do etapu prototypów. Każdy z utworów będzie powstawał w procesie zarówno twórczym, jak i badawczym: dążeniem uczestników pracowni będzie odnalezienie odpowiedniej struktury narracyjnej dla opowiadanej przez siebie historii. Istotnym elementem programu są obowiązkowe dla uczestników trzydniowe warsztaty odbywające się co najmniej czterokrotnie trakcie pierwszego etapu realizacji, w ramach których uczestnicy programu pracowni – ze wsparciem zaproszonych przez pracownię specjalistów oraz z pomocą konsultanta technologicznego – mają za zadanie rozwijać swoje pomysły i wspierać swoją wiedzą i umiejętnościami rozwój pozostałych projektów. Poza warsztatami odbywać się będą regularne konsultacje projektów już obrębie Pracowni, a także warsztaty z narzędzi pomocnych w przygotowywaniu prototypów. Spośród 5 projektów rozwijanych w pierwszej połowie roku 2 zostaną wybrane przez Radę Laboratorium do wdrożenia i publikacji w formie finalnego utworu interaktywnego. Jeśli w trakcie pracy uda się zdobyć dodatkowe środki (uczestnikom albo pracowni), może zostać zrealizowana większa liczba utworów w finalnej formie. Kopie wszystkich prototypów pozostaną w archiwum Pracowni jako materiał przykładowy do dalszych badań i prezentacji.

§ III. Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. W Konkursie uczestniczyć mogą osoby fizyczne w tym także zespoły autorskie), które posiadają doświadczenie w zakresie tworzenia projektów dokumentalnych lub artystycznych opartych na mediach fotografii lub filmu, prezentowanych na wystawach indywidualnych lub zbiorowych w uznanych ośrodkach artystycznych lub podczas liczących się festiwali, albo, w przypadku filmów – które miały dystrybucję kinową, bądź były wyświetlane na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przekazanie Organizatorowi zgłoszenia zawierającego łącznie:
  1. wypełniony i wysłany formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ, a zawierający:
   • tytuł, krótki opis i godło projektu
   • imię i nazwisko lub nazwa kandydata do Konkursu,
   • adres zamieszkania lub siedziby kandydata do Konkursu,
   • numer telefonu i adres email,
   • deklarację: „Wyrażam zgodę na udział w konkursie na uczestnictwo w programie Pracowni Narracji Interaktywnych na rok 2020 vnLabu i akceptuję jego regulamin”,
  2. curriculum vitae wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
  3. portfolio dotychczasowych dokonań twórczych, potwierdzające doświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Portfolio może zawierać linki do utworów filmowych i innych treści multimedialnych.
  4. dokumentację projektu artystycznego lub dokumentalnego wraz z tekstem programowym, który kandydat planuje rozwinąć w formie interaktywnej (zwanego dalej „Projektem”). Dokumentacja może zawierać linki do materiałów filmowych lub multimedialnych. Projekt powinien być rozpoczęty z zabezpieczonym finansowaniem i konkretnym planem jego finalizacji, lub być już na ukończeniu, co także należy opisać i udokumentować. Pracownia nie dysponuje środkami na rozwój samego projektu, a jedynie na rozwój jego formy interaktywnej. Należy przy tym wziąć pod uwagę, że w trakcie pracy nad prototypem może okazać się konieczne wykonanie dodatkowych zdjęć czy ujęć na potrzeby formy interaktywnej projektu. Dokumentacja powinna zawierać uzasadnienie – w dowolnej formie, zawierające wstępną koncepcję artystyczną – dlaczego kandydat chciałby zrealizować swój projekt w formie interaktywnej. Jeśli uzasadnienie nie jest pisemne, dokumentacja może zawierać link do odpowiednich materiałów.
  5. Informację o finansowaniu projektu. Jeśli kandydat(ka) zabezpieczył(a) także środki na produkcję formy cyfrowej czy interaktywnej, możliwe jest realizowanie projektu przez Laboratorium jako koprodukcji, regulowanej osobną umową.

   Wszystkie wymienione wyżej dokumenty, przygotowane w formacie PDF, i opisane [godło projektu]-[„doswiadczenie” lub „portfolio” lub „projekt”]-2019.pdf, należy kierować na adres KONKURSY@szkolafilmowawlodzi.pl, umieszczając w tytule mejla godło projektu.
 3. Projekt powinien spełniać łącznie następujące wymagania:
  1. stanowi wyłączną twórczość osoby (lub zespołu) dokonującej zgłoszenia oraz jej wyłączą własność, także w zakresie przysługujących twórcy praw autorskich lub w momencie złożenia projektu pozyskane są już niezbędne prawa umożliwiające realizację doświadczenia. W drugim z przypadków niezbędne jest załączenie dokumentów potwierdzających nabycie praw
  2. nie był wcześniej wykorzystany w całości lub w fragmentach w innym projekcie interaktywnym lub multimedialnym
 4. Termin przesyłania zgłoszeń upływa z dniem 31 października 2019 roku. Po otrzymaniu kompletnego zgłoszenia Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia do Konkursu na adres mejlowy podany w formularzu.
 5. Warunkiem uznania zgłoszenia za skutecznie przesłane jest możliwość prawidłowego odczytania nadesłanych plików.
 6. Każdy kandydat do Konkursu może złożyć tylko jedno zgłoszenie do Konkursu. W ramach zgłoszenia mogą być załączone maksymalnie dwa Projekty.
 7. Dokonanie nieprawidłowego zgłoszenia może spowodować wykluczenie z Konkursu zawartej w nim Koncepcji.
 8. Dokonanie zgłoszenia jest dobrowolne i oznacza w szczególności:
  1. przyjęcie i zaakceptowanie w pełni postanowień niniejszego regulaminu,
  2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej się w celach związanych z przeprowadzeniem, dokumentacją i promocją Konkursu. Klauzule dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowią załącznik nr … do niniejszego regulaminu.
  3. nieodpłatne udzielenie Organizatorowi niewyłącznego oraz nieograniczonego czasowo i terytorialnie prawa do korzystania i rozporządzania nadesłanych dokumentacji Projektów na wszystkich polach eksploatacji, co w szczególności obejmuje wytwarzanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku egzemplarzy utrwalenia, wprowadzanie do obrotu, publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym  udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznej (w tym w szczególności Internetu). Organizator uzyskuje wymienione prawa z chwilą otrzymania dokumentacji Projektów. Prawa te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach dokumentacyjnych, a także do promocji i reklamy Konkursu, a także w informacjach o Konkursie oraz relacjonowaniu jego przebiegu.

§ IV. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. Jury ocenia zgłoszone przez uczestników Konkursu Projekty biorąc pod uwagę w szczególności:
  1. walor artystyczny lub dokumentalny Projektu,
  2. potencjał artystyczny lub dokumentalny Projektu w formie interaktywnej,
  3. uzasadnienie twórcy, dlaczego chciałby zrealizować Projekt w formie interaktywnej (świadomość medium),
  4. dotychczasowe osiągnięcia twórcy.
  5. Zgodność projektu z celami artystyczno-badawczymi Pracowni Narracji Interaktywnych, w szczególności wkład w rozwój autonomicznych narracji interaktywnych.
 3. Jury wybiera 5 Projektów, które wezmą udział w programie artystyczno-badawczym Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab na rok 2020.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora do dnia 10.11.2019 r. Organizator powiadomi laureatów o wynikach Konkursu drogą mailową, na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym

§ V. Wyjaśnienia co do wymagań regulaminowych

 1. W trakcie trwania Konkursu osoby i podmioty w tym zespoły autorskie, które mają zamiar wziąć w nim udział lub też dokonały skutecznego zgłoszenia do Konkursu, mogą zwracać się do Organizatora z pytaniami związanymi z wymaganiami dotyczącymi Projektu, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Pytania, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny być kierowane drogą mailową na adres: KONKURSY@szkolafilmowawlodzi.pl oraz zawierać wskazanie imienia i nazwiska osoby pytającej.
 3. Pytania związane z wymaganiami dotyczącymi Projektu powinny być przesłane najpóźniej do dnia 9 października 2019 r. Na pytania te Organizator udzieli odpowiedzi najpóźniej do dnia 20 października 2019 r.
 4. Odpowiedzi Organizatora, o których mowa w ust. 3 powyżej, zostaną udzielone poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej Konkursu.
 5. Opublikowane odpowiedzi, o których mowa w ust. 4 powyżej, będą traktowane na równi z postanowieniami niniejszego regulaminu, jeśli chodzi wymagania dotyczące Projektu.
 6. Pytania przesłane po upływie przewidzianego dla nich w ust. 3 powyżej terminu zostaną pozostawione bez odpowiedzi.

§ VI. Jury

 1. Członków Jury powołuje i odwołuje Rada Artystyczna Organizatora.
 2. Jury będzie oceniało Projekty kierując się ich walorami artystycznymi i oryginalnością oraz innymi wymaganiami zawartymi w niniejszym regulaminie, a także odpowiedziami udzielonymi przez Organizatora, o których mowa w § IV ust. 4 regulaminu.
 3. Decyzje Jury zapadają zwykłą większością głosów przy obecności większości członków Jury.
 4. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.

§ VII. Prawa autorskie

 1. Laureatem jest uczestnik Konkursu, który na podstawie decyzji Jury został włączony do programu artystyczno-badawczego Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab na rok 2020. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Koncepcji Laureata, przez „Koncepcję”, o której mowa w niniejszym paragrafie należy rozumieć Koncepcję Laureata.
 2. Wszystkie prawa do Projektu pozostają przy Laureacie.
 3. Laureat udziela Organizatorowi niewyłączne oraz nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo do korzystania z prototypu utworu interaktywnego, rozwijanego w ramach programu artystyczno-badawczego Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab  oraz rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji, co w szczególności obejmuje wytwarzanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku egzemplarzy utrwalenia, wprowadzanie do obrotu, publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznej (w tym w szczególności Internetu). Organizator uzyskuje wymienione prawa z chwilą rozpoczęcia pracy nad prototypem. Prawa te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach dokumentacyjnych, a także do promocji i reklamy działań Pracowni Narracji Interaktywnych, a także w informacjach o działalności vnLabu.
 4. W przypadku jakiegokolwiek użycia prototypu utworu interaktywnego, rozwijanego w ramach programu artystyczno-badawczego Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab, a w szczególności w przypadku  realizacji jego finalnej wersji poza vnLabem, na Laureacie spoczywa obowiązek każdorazowego informowania o genezie utworu, m. in.  przez zamieszczenie w informacji towarzyszącej upublicznieniu prototypu lub kolofonie finalnego utworu zdanie „Utwór powstał w ramach programu artystyczno-badawczego Pracowni Narracji Interaktywnych Laboratorium Narracji Wizualnych przy PWSFTviT w Łodzi”, z użyciem logotypów Laboratorium oraz Organizatora .
 5. Jeśli  prototyp Laureata zostanie wybrany do realizacji w ramach programu pracowni, na Organizatora przechodzi własność finalnego utworu interaktywnego. Ustanowienie i przeniesienie wszelkich praw do finalnego utworu interaktywnego realizowanego w Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab nastąpi na mocy osobnej umowy  podpisanej z Laureatem  mocą której Organizator nabywa wszelkie autorskie prawa majątkowe do finalnego utworu interaktywnego, obejmujące wszystkie pola eksploatacji znane w tej chwili, a w szczególności:
  1. wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy (w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, uploading, downloading), digitalizację,
  2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,
  3. publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie (bezprzewodowe lub przewodowe, przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity) i reemitowanie, w dowolnym systemie, technice lub formacie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, udostępnianie jako wideo na zamówienie (video-on-demand), webcasting, simulcasting, oraz udostępnianie z wykorzystaniem technologii strumieniowej (streaming), technologii wysokiej rozdzielczości (HD), technologii trójwymiarowej (3D) i technologii VR, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
  4. użycie w utworze multimedialnym,
  5. wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznej (w tym w szczególności Internetu, sieci multimedialnych i IPTV), jak również udostępnianie możliwości zwielokrotniania za pośrednictwem sieci informatycznej.
 6. Laureat przenosi na Organizatora wyłączne oraz nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do finalnego utworu interaktywnego realizowanego w Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab, na polach eksploatacji wymienionych w pkt 5 , w szczególności do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z ich opracowania. Laureat zobowiązuje się również, że nie będzie podejmował działań ograniczających to prawo w przyszłości.
 7. Laureat  upoważnia Organizatora do wykonywania jego autorskich praw osobistych do finalnego utworu interaktywnego realizowanego w Pracowni Narracji Interaktywnych vnLab, oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający Organizatora w wykonywaniu jego praw do rzeczonych utworów. Zdanie wcześniejsze dotyczy w szczególności decydowania o udostępnieniu tych utworów odbiorcom (publiczności).
 8. Organizator  zobowiązuje się udostępnić finalny utwór publiczności w otwartym dostępie, w ramach cyfrowej serii wydawniczej vnLab przy Wydawnictwie Biblioteki i Ośrodka Informacji Filmowej PWSFTviT w Łodzi.

§ VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach niezastrzeżonych do decyzji Jury, decyzje podejmuje Organizator. Organizator rozstrzyga wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin sporządzono w wersji polskiej i angielskiej. W razie wątpliwości interpretacyjnych decydujące znaczenie ma wersja polska.
 3. Sądem właściwym w przypadku ewentualnych sporów jest sąd powszechny właściwy według siedziby Organizatora.

Pracownia Narracji InteraktywnychCyfrowych Publikacji Naukowych i UX 

Kierownik: Krzysztof Pijarski  

Kierowniczka projektów: Katarzyna Boratyn  

Współpraca: Frédéric Dubois, Sandra Gaudenzi

Pracownia Narracji Interaktywnych, Cyfrowych Publikacji Naukowych i UX poświęcona jest badaniu i rozwojowi nowych form narracji, powstających w wyniku wykorzystania cyfrowych technologii interaktywnych w filmie dokumentalnym i formach pokrewnych takich jak reportaż czy esej filmowy 

Obszarem, w którym naszym zdaniem najaktywniej eksperymentuje się z różnymi typami interakcji, aktywizacji odbiorcy, w którym dochodzi do spotkania fotografii i filmu z formami literackimi, doświadczeniami audialnymi, elementami animacji a nawet gier komputerowych, są interaktywne formy (fikcyjno-)dokumentalne. Dziedzinę tę widzimy jako obszar powstawania nowych modeli wizualnej narracji, a także miejsce spotkań filmu z innymi mediami, przede wszystkim fotografią, która jest jednym z obszarów specjalizacji Szkoły Filmowejjak również z literaturą czy wystawą artystyczną. Stąd nasza potrzeba zbadania dziedziny form interaktywnych, aktywnego w niej uczestnictwa, a także udziału w dalszym jej rozwoju 

Pracownia ma również pełnić rolę pomocniczą w relacji z innymi pracowniami vnLab, wspierając i rozwijając sposoby prezentacji treści takich jak VR, film stereoskopowy, esej filmowyczy wielomedialne publikacje naukowe, a także produkując wersje dystrybucyjne najlepszych powstających w Laboratorium utworów.  

W Pracowni Narracji Interaktywnych wspieramy powstawanie wybranych narracyjnych form interaktywnych. Każdy z utworów powstaje w procesie zarówno twórczym, jak i badawczym: dążeniem uczestników pracowni jest odnalezienie odpowiedniej struktury narracyjnej dla opowiadanej przez siebie historii. W tym celu konfrontują się oni nie tylko z pytaniami o to, kim są odbiorcy tworzonych przez nich utworów, ale także o to, jakie doświadczenie oferuje opowiadana przez nich historia, czy też, jaka struktura narracyjna czy technologia pozwoli osiągnąć docelowe doświadczenie. 

Istotną częścią działalności pracowni jest rozwój cyfrowych publikacji naukowych, wykorzystujących różne media i technologie interaktywne do przedstawienia i upowszechniania wyników badań. W efekcie Pracownia staje się wydawnictwem utworów powstających w ramach Laboratorium Narracji Wizualnej z zamiarem wykreowania nowej przestrzeni upubliczniania nie tylko utworów artystycznych ale także naukowych. Forma cyfrowa publikacji pozwala na włączenie fragmentów utworów cyfrowych i filmowych do artykułów teoretycznych, zawarcie innych form audiowizualnych budujących kontekst wypowiedzi naukowej, a przede wszystkim będących formą naukową, oraz współczesnych form wizualizacji.